Kursplan

Kursplan: Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet

Kurskod: IH1116
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och reflektera om träning gällande idrott och fysisk aktivitet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och olika vetenskapliga perspektiv,
 • beskriva tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap ur ett historiskt perspektiv samt reflektera över hur tränarskap och träning utövas inom idrott och fysisk aktivetet på individ-, grupp- och samhällsnivå,
 • diskutera kopplingen mellan tränarfilosofi och tränarpraktik samt identifiera och formulera ett problemområde inom tränarskap med relevant teoretisk koppling,
 • förstå grunderna i att planera, genomföra och utvärdera datainsamlingar från idrott och fysisk aktivitet med hjälp av olika datainsamlingsmetoder,
 • redogöra för några teorier om ledarskap, kommunikation och beslutsfattande samt kritiskt värdera och utveckla tränarskap i praktiken,
 • visa förmoga att leda olika grupper inom idrott och fysisk aktivitet genom att anpassa instruktioner och feedback avseende syfte och målgrupp,
 • redogöra för vad ett hållbart tränarskap innebär med särskild hänsyn tagen till grupprocesser och säkerhetsaspekter inom idrott och fysisk aktivitet,
 • reflektera över och utvärdera sitt eget lärande och tränarskap samt hur olika träningsfaktorer samverkar och påverkar varandra i träningen.

Innehåll

I kursen diskuteras träning inom idrott och fysisk aktivitet samt hur tränarskap och träning utövas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Historiskt belyses tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap samt kopplingen mellan tränarfilosofi och tränarpraktik. Frågan hur man med utgångspunkt i teorier identifierar och formulerar problemområden inom tränarskap behandlas i kursen, liksom olika former av datainsamlingsmetoder. Processen att planera, genomföra och utvärdera datainsamling från idrott och fysisk aktivitet praktiseras och diskuteras. Instruktion och feedback i olika situationer diskuteras och praktiseras. Vidare behandlas teorier om ledarskap, kommunikation och beslutsfattande i kursen. Genom hela kursen belyses frågor om hur det egna tränarskapet såväl som det egna lärandet kritiskt kan granskas och utvecklas. I kursen behandlas även träningsfaktorers ömsesidiga samverkan och påverkan i träningen. Vidare praktiseras och diskuteras ett hållbart tränarskap med särskild hänsyn till grupprocesser och säkerhetsaspekter.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarium, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga och praktiska redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är obligatoriska seminarier, praktiska övningar, föreläsningar samt workshops.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap, 3 hp
 • Tränarfilosofi och tränarpraktik, 3 hp
 • Datainsamling från idrott och fysisk aktivitet, 3 hp
 • Ledarskap, kommunikation och beslutsfattande, 3 hp
 • Träning och övningar, skapa och leda, 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet, 180 hp.

Summary in English

After completion of the course, the student shall be able to:
 • discuss and reflect on training in sport and physical activity from different scientific perspectives,
 • describe coaching, exercise science and movement science from a historical perspective, and reflect on how coaching and training are practised in sport and physical activity at the levels of individual, group and society,
 • discuss the link between “coaching philosophy“ and coaching practice, as well as identify and formulate a problem area in coaching with relevant theoretical connection, plan, implement, and evaluate data collections from sport and physical activity through a ariety of forms of data collection,
 • explain theories of leadership, communication and decision-making, as well as critically evaluate and develop his or her own coaching in practice,
 • demonstrate an ability to lead various target groups in sport and physical activity by adapting instructions and feedback regarding the purpose and target groups,
 • describe what is meant by sustainable coaching while paying particular attention to group processes and safety in sport and physical activity,
 • reflect on and evaluate his or her own learning and coaching, and the way in which different training factors interact and influence each other in training.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCF
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se