Kursplan

Kursplan: Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet

Kurskod: IH1116
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och reflektera om träning gällande idrott och fysisk aktivitet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och olika vetenskapliga perspektiv,
 • beskriva tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap ur ett historiskt perspektiv samt reflektera över hur tränarskap och träning utövas inom idrott och fysisk aktivetet på individ-, grupp- och samhällsnivå,
 • diskutera kopplingen mellan tränarfilosofi och tränarpraktik samt identifiera och formulera ett problemområde inom tränarskap med relevant teoretisk koppling,
 • förstå grunderna i att planera, genomföra och utvärdera datainsamlingar från idrott och fysisk aktivitet med hjälp av olika datainsamlingsmetoder,
 • redogöra för några teorier om ledarskap, kommunikation och beslutsfattande samt kritiskt värdera och utveckla tränarskap i praktiken,
 • visa förmoga att leda olika grupper inom idrott och fysisk aktivitet genom att anpassa instruktioner och feedback avseende syfte och målgrupp,
 • redogöra för vad ett hållbart tränarskap innebär med särskild hänsyn tagen till grupprocesser och säkerhetsaspekter inom idrott och fysisk aktivitet,
 • reflektera över och utvärdera sitt eget lärande och tränarskap samt hur olika träningsfaktorer samverkar och påverkar varandra i träningen.

Innehåll

I kursen diskuteras träning inom idrott och fysisk aktivitet samt hur tränarskap och träning utövas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Historiskt belyses tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap samt kopplingen mellan tränarfilosofi och tränarpraktik. Frågan hur man med utgångspunkt i teorier identifierar och formulerar problemområden inom tränarskap behandlas i kursen, liksom olika former av datainsamlingsmetoder. Processen att planera, genomföra och utvärdera datainsamling från idrott och fysisk aktivitet praktiseras och diskuteras. Instruktion och feedback i olika situationer diskuteras och praktiseras. Vidare behandlas teorier om ledarskap, kommunikation och beslutsfattande i kursen. Genom hela kursen belyses frågor om hur det egna tränarskapet såväl som det egna lärandet kritiskt kan granskas och utvecklas. I kursen behandlas även träningsfaktorers ömsesidiga samverkan och påverkan i träningen. Vidare praktiseras och diskuteras ett hållbart tränarskap med särskild hänsyn till grupprocesser och säkerhetsaspekter.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarium, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga och praktiska redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är obligatoriska seminarier, praktiska övningar, föreläsningar samt workshops.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap, 3 hp
 • Tränarfilosofi och tränarpraktik, 3 hp
 • Datainsamling från idrott och fysisk aktivitet, 3 hp
 • Ledarskap, kommunikation och beslutsfattande, 3 hp
 • Träning och övningar, skapa och leda, 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet, 180 hp.

Summary in English

After completion of the course, the student shall be able to:
 • discuss and reflect on training in sport and physical activity from different scientific perspectives,
 • describe coaching, exercise science and movement science from a historical perspective, and reflect on how coaching and training are practised in sport and physical activity at the levels of individual, group and society,
 • discuss the link between “coaching philosophy“ and coaching practice, as well as identify and formulate a problem area in coaching with relevant theoretical connection, plan, implement, and evaluate data collections from sport and physical activity through a ariety of forms of data collection,
 • explain theories of leadership, communication and decision-making, as well as critically evaluate and develop his or her own coaching in practice,
 • demonstrate an ability to lead various target groups in sport and physical activity by adapting instructions and feedback regarding the purpose and target groups,
 • describe what is meant by sustainable coaching while paying particular attention to group processes and safety in sport and physical activity,
 • reflect on and evaluate his or her own learning and coaching, and the way in which different training factors interact and influence each other in training.

Litteratur

Referenslitteratur