Kursplan

Kursplan: Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap

Kurskod: IH1118
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.
Reviderad:
Reviderad 2016-10-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-10-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över och diskutera begreppen prestation, hälsa och tränarskap inom idrott och fysisk aktivitet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och olika vetenskapliga perspektiv
  • identifiera, dokumentera och analysera kritiska moment för prestationen inom idrott och fysisk aktivitet
  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar och problem inom idrott och fysisk aktivitet i relation till begreppen prestation, hälsa och tränarskap
  • visa grundläggande förmåga att instruera, leda och delta i olika rörelseformer och rörelseaktiviteter inom idrott och fysisk aktivitet.

Innehåll

En central del i kursen är att studenterna får öva på att observera olika idrotter och fysiska aktivitetsformer. I samband med observationerna ska studenterna identifiera, dokumentera och analysera kritiska moment som är centrala för prestationen inom idrott och fysisk aktivitet. Studenterna deltar i olika idrotter och fysiska aktivitetsformer under kursen i syfte att bli bekanta med vilka krav dessa aktiviteter ställer på såväl utövaren som tränaren. Med observationerna som underlag får studenterna också identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar och problem samt hälsoaspekter kopplat till begreppen prestation och tränarskap.

Examinationsformer

Kursen examineras genom praktiska redovisningar, aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformer är workshops, praktiska övningar samt föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Praktiska redovisningar, seminarier och inlämningsuppgifter, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet, 180 hp.

Summary in English

After completion of the course, the student shall be able to:
  • discuss and reflect on the concepts of performance, health and coaching in sport and physical activity from different scientific perspectives,
  • identify, document and analyze the critical elements of performance and coaching practice in sport and physical activity,
  • identify, explain and discuss the ethical and moral problems in sport and physical activity in relation to the concepts of performance, health and coaching,
  • demonstrate a basic ability to participate in various forms of movement and movement activities in sport and physical activity.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCH
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se