Kursplan

Kursplan: Idrott och medier - praktiska och teoretiska perspektiv

Kurskod: IH1119
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för idrottsjournalistikens utveckling,
  • redogöra för idrottskommunikationsteorier,
  • redogöra för relationen mellan idrott och medier,
  • beskriva idrottens roll i medierna,
  • genomföra och redogöra för mediestrategisk planering,
  • praktisk kunna planera och genomföra strategisk kommunikation.

Innehåll

Kursen omfattar såväl teoretisk som tillämpad strategisk medieplanering för både traditionella och nya medier. Kursen innehåller även idrottsmediehistoria, idrottsjournalistikens utveckling, vilken position som idrotten har i medierna, genomgång av medierad kommunikation och olika medieorganisationer.

Examinationsformer

Examinationen sker genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga PM, planering och utformande av strategisk medieplan och en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

The course covers sport and media from both practical and theoretical perspectives. Students examine the development of sports journalism, sport communication theories, the relation between sports and media, and media strategies.

Litteratur

Referenslitteratur