Kursplan

Kursplan: Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning

Kurskod: IH1120
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Idrottsliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-04-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om idrott och hälsa i vid mening.

Delkurser

1.
Introduktion till idrotts- och hälsovetenskap,  3,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och redogöra för olika vetenskapliga områden inom idrotts- och hälsovetenskap
 • redogöra för och med utgångspunkt i ämnet exemplifiera vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär
 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv samt i relation till idrottens former och uttryck.

2.
Friluftsliv med didaktisk inriktning I,  5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom området friluftsliv samt i relation till idrottens former och uttryck
 • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang med relevans för professionsutövandet
 • utifrån valt syfte, innehåll och målgrupp samt i relation till aktuella styrdokument visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer inom delområdet friluftsliv
 • diskutera hur idrott kan bidra till hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv.

3.
Humanbiologi med didaktisk inriktning,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv med fokus på undervisning i träningslära samt i relation till idrottens former och uttryck
 • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom träningslära samt designa träningsupplägg som grundar sig i humanbiologisk kunskap
 • genomföra hjärt- och lungräddning.

4.
Rörelse med didaktisk inriktning,  9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom området rörelse samt i relation till idrottens former och uttryck
 • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang med relevans för professionsutövandet
 • utifrån valt syfte, innehåll och målgrupp samt i relation till aktuella styrdokument visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer inom området rörelse
 • skapa förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelseförmåga utifrån teorier om lärande, lek och rörelseutveckling i skiftande miljöer
 • observera och analysera barns och ungdomars rörelse och rörelseutveckling.

5.
Idrott som samhällsfenomen,  5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för idrottens såväl som ämnet idrott och hälsas historiska framväxt
 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa såväl som idrottens roll och funktion i samhället med särskild tonvikt på socialisation och social stratifiering.

Innehåll

Kursen består av fem delkurser.

Delkurser

1.
Introduktion till idrotts- och hälsovetenskap,  3,5 högskolepoäng

I delkursen belyses idrotts- och hälsovetenskapens flervetenskapliga karaktär. Idrott i dess vida betydelse såväl som dess roll i skolämnet idrott och hälsa diskuteras och centrala begrepp definieras och problematiseras, exempelvis hälsa, motion, rörelse och fysisk aktivitet. Vidare behandlas vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Delkursen läses parallellt med Friluftsliv med didaktisk inriktning där olika sätt att beforska friluftsliv studeras.

2.
Friluftsliv med didaktisk inriktning I,  5 högskolepoäng

Delkursen behandlar olika aspekter av området friluftsliv med fokus på allsidig rörelseförmåga, hälsofrämjande och hållbara lärmiljöer samt didaktisk kompetens. Innehållet omfattar följande kunskapsområden:

 • friluftsliv och friluftsteknik i skiftande miljöer och årstider, med betoning på det enkla och nära friluftslivet
 • kartkunskap och orientering
 • simning och livräddning samt
 • olika former av färd, i skiftande miljöer och årstider.

3.
Humanbiologi med didaktisk inriktning,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas frågor inom det humanbiologiska området med relevans för fysisk aktivitet, träning och undervisning i idrott och hälsa. Innehållet omfattar arbetsfysiologi, anatomi, biomekanik och rörelseanalys samt grundläggande hjärt- och lungräddning.

4.
Rörelse med didaktisk inriktning,  9 högskolepoäng

Delkursen behandlar rörelse och rörelseaktiviteter i syfte att utveckla allsidig rörelseförmåga samt didaktisk kompetens med fokus på barns och ungdomars rörelseutveckling och lärande. Innehållet omfattar följande kunskapsområden:

 • motoriska grundformer och utveckling av dessa i olika rörelseaktiviteter,
 • rörelse i gymnastik, lek och dans,
 • lekteorier och lekens betydelse för barns och ungdomars utveckling,
 • teorier om undervisning och lärande i relation till skapande av lärmiljöer som syftar till utveckling av rörelseförmåga samt
 • observation och analys av barns och ungdomars rörelser och sätt att röra sig i relation till teorier om lärande och rörelseutveckling.

5.
Idrott som samhällsfenomen,  5 högskolepoäng

Idrott som samhällsfenomen och som skolämne studeras ur ett historiskt, sociologiskt och pedagogiskt perspektiv. Delkursen belyser aktuell forskning gällande val av, och deltagande i, idrott i relation till socioekonomisk tillhörighet, etnicitet, ålder och kön. Vidare behandlas det icke avsedda lärande som sker parallellt med det avsedda i olika idrottssammanhang.

Examinationsformer

Delkurs 1. Idrotts- och hälsovetenskaplig grundkurs, 3,5 hp

Litteraturseminarium samt individuell skriftlig uppgift.

Delkurs 2. Friluftsliv med didaktisk inriktning I, 5 hp

Gestaltande redovisningar.

Delkurs 3. Humanbiologi med didaktisk inriktning, 7,5 hp

En salstentamen samt skriftlig och muntlig analys av träningsupplägg.

Delkurs 4. Rörelse med didaktisk inriktning, 9 hp

Gestaltande redovisningar, muntlig tentamen samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 5. Idrott som samhällsfenomen, 5 hp

Genomförande av en mindre empirisk studie med vetenskapliga anspråk som rapporteras muntligt och skriftligt.


Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, individuellt arbete samt arbete i grupp med handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 20 högskolepoäng.

Betygsrapportering:

 • Delkurs 1. Seminarium, individuell skriftlig uppgift, 3,5 hp
 • Delkurs 2. Gestaltande redovisningar, 5 hp
 • Delkurs 3. Tentamen, muntlig och skriftlig redovisning, 7,5 hp
 • Delkurs 4. Gestaltande redovisning, muntlig tentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift, 9 hp
 • Delkurs 5. Muntlig och skriftlig redovisning, 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6c/A6c och Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2B/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall aim of the course is for students to develop basic knowledge of sport, physical education and health – as an academic discipline, a school subject and a social phenomenon. More specifically, the course aims to prepare students for a future profession as teacher in physical education and health in secondary school.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6c/A6c och Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Matematik B/Matematik 2a/2B/2c, Naturkunskap B/Naturkunskap 2 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se