Kursplan

Kursplan: Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning

Kurskod: IH1121
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Idrottsliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande, utifrån den kunskapsbas som lagts i Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, tillägnar sig fördjupade kunskaper i idrotts- och hälsovetenskap med fokus på didaktiska frågeställningar.

Delkurser

1.
Friluftsliv med didaktisk inriktning II,  4 högskolepoäng

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
 • visa kunskaper i friluftslivsteknik med fokus på ledarskap och säkerhet under friluftsliv i olika miljöer
 • analysera friluftsliv ur ett normkritiskt perspektiv
 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla förmågan att utöva friluftsliv med relevans för professionsutövandet.

2.
Humanbiologi med didaktisk inriktning II,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla elevers kunskaper i träningslära
 • planera, genomföra och utvärdera uthållighetsträning, styrketräning och rörlighetsträning för olika målgrupper utifrån humanbiologisk kunskap
 • analysera och problematisera undervisning i hälsa utifrån föreställningar om kroppen som objekt såväl som subjekt.

3.
Rörelse med didaktisk inriktning II,  11 högskolepoäng

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla elevers allsidiga rörelseförmåga
 • analysera olika rörelsekulturer ur ett normkritiskt perspektiv
 • diskutera rörelseförmågans betydelse för hälsa ur olika perspektiv
 • med goda rörelsekvaliteter delta i olika rörelseaktiviteter med relevans för professionsutövandet samt problematisera den egna lärprocessen med utgångspunkt i olika teorier om lärande.

4.
Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • problematisera begreppet bedömning och bedömning av kunskaper och förmågor i skolämnet idrott och hälsa
 • diskutera bedömningars pedagogiska betydelse i skolämnet idrott och hälsa i relation till styrdokument och aktuell forskning
 • analysera undervisningssituationer i förhållande till skolämnet idrott och hälsas mål och kunskapskrav.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Friluftsliv med didaktisk inriktning II,  4 högskolepoäng

I delkursen studeras och praktiseras friluftsliv med fokus på ledarskaps- och säkerhetsaspekter. Vidare behandlas orientering samt simning och livräddning. Särskild uppmärksamhet ägnas undervisning, progression och bedömning i friluftsliv. Friluftsliv som rörelsekultur analyseras och diskuteras utifrån ett normkritiskt perspektiv.

2.
Humanbiologi med didaktisk inriktning II,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas humanbiologiska frågeställningar med relevans för fysisk aktivitet där fokus ligger på undervisning i och om träning av uthållighet, styrka och rörlighet för olika målgrupper. Begreppet hälsa diskuteras och problematiseras med utgångspunkt i föreställningar om kroppen som objekt såväl som subjekt.

3.
Rörelse med didaktisk inriktning II,  11 högskolepoäng

Delkursen behandlar rörelse och rörelseaktiviteter i syfte att utveckla allsidig rörelseförmåga samt planering, genomförande och utvärdering av undervisning med särskilt fokus på hälsa, kropp och normkritiska perspektiv. Delkursen behandlar även teorier om lärande och undervisning.

Innehållet innefattar följande rörelseaktiviteter:

 • Gymnastik, parkour och friidrott
 • Dans som träningsform, expressiv form och kulturell form
 • Mål- och nätspel.


4.
Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer. Betyg- och bedömningsfrågor knutna till idrott och hälsa diskuteras med speciellt fokus på bedömning av kvalitativt skilda nivåer av kunnande samt bedömningars pedagogiska betydelse.

Examinationsformer

Delkurs 1. Friluftsliv med didaktisk inriktning II, 4 hp
Praktiska redovisningar samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 2 Humanbiologi med didaktisk inriktning II, 7,5 hp
Praktiska redovisningar, både individuellt och i grupp. Skriftlig salstentamen.

Delkurs 3. Rörelse med didaktisk inriktning II, 11 hp
Praktiska redovisningar, både individuellt och i grupp. Skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 4. Bedömning och betygssättning i idrott och hälsa, 7,5 hp
Muntlig redovisning samt skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, obligatoriska seminarier och praktiska övningar, individuellt arbete samt arbete i grupp med handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 19 högskolepoäng av kursens 30 högskolepoäng.

Betygsrapportering:

Delkurs 1. Praktiska redovisningar samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp

Delkurs 2. Praktiska redovisningar, både individuellt och i grupp. Skriftlig tentamen, 7,5 hp.

Delkurs 3. Praktiska redovisningar, både individuellt och i grupp. Skriftliga inlämningsuppgifter, 11 hp.

Delkurs 4. Muntlig redovisning samt skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, varav minst 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall aim of the course is for students to deepen their knowledge of Sport and Health Science with a focus on teaching and learning. More specifically, the course aims to prepare students for a future profession as teacher in physical education and health in secondary school.

Litteratur

Referenslitteratur