Kursplan

Kursplan: Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi

Kurskod: IH1123
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-08-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för kroppens sensoriska organ samt nervsystemets och musklernas uppbyggnad och funktion i relation till idrott och fysisk aktivitet
 • redogöra för samspelet mellan kroppens energimetabolism och det cirkulatoriska samt det respiratoriska systemet i relation till idrott och fysisk aktivitet
 • redogöra för hur nervsystemet och hormonsystemet anpassar kroppens funktioner som svar på fysisk aktivitet
 • redogöra för sambandet mellan kroppens energibehov och energiförbrukning samt närings- och vätskeomsättning vid vila och fysisk aktivitet
 • använda olika test- och mätmetoder för att dokumentera och analysera akuta samt långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning i olika miljöer inom idrott och fysisk aktivitet samt kunna kommunicera resultaten till olika målgrupper
 • redogöra för och diskutera utvecklingsanpassad träning för olika ålderskategorier samt fysiologiska skillnader mellan könen

Innehåll

I kursen studeras människokroppens uppbyggnad och dess funktion i förhållande till idrott och fysisk aktivitet. Särskild tonvikt läggs på studier av det sensomotoriska, cirkulatoriska och respiratoriska systemets uppbyggnad och funktion samt kroppens energimetabolism i vila och i samband med fysisk aktivitet. Stort fokus läggs dessutom på studier av hormonsystemet och hur kroppen upprätthåller homeostas vid olika typer av fysisk aktivitet samt långsiktiga fysiologiska anpassningar i samband med fysisk träning i olika miljöer. Flera laborativa moment inom området arbetsfysiologi ingår i kursen i syfte att studenterna ska få öva på att tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. I kursens sista moment studeras och diskuteras betydelsen av utvecklingsanpassad träning i relation till ålder, kön och träningsstatus. I kursen ges tillfälle att öva förmågan att kommunicera kunskap inom området såväl muntligt som skriftligt. Utbildning i hjärt- och lungräddning genomförs enligt riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, praktiska examinationer, aktivt deltagande på seminarium samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformer är laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp samt föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget Väl godkänd i kursen ska moment 1 samt antingen moment 2 eller 3 rapporteras med betyget Väl godkänd.

Betygsrapportering:

 • Grundläggande tillämpad idrottsfysiologi, 7,5 hp
 • Fysiologiska anpassningar i samband med fysisk aktivitet, 4,5 hp
 • Fysisk aktivitet i relation till ålder och kön, 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet, 180 hp.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • Describe the nervous system, sensory organs and muscular system  structure and function in relation to sport and physical activity.
 • Describe the interplay between the body’‘ energy metabolism and the  circulatory and respiratory system in relation to sport and physical activity.
 • Explain how the nervous system and endocrine system adjust the body’s  functions in response to physical activity.
 • Describe the relationship between the body’s energy requirements and energy  consumption as well as nutritional and fluid circulation at rest and during  physical activity.
 • Use various testing and measurement methods to document and analyze the  acute and long term physiological adaptations to exercise in different  environments in sport and physical activity. In addition, students should be
   able to communicate the results to different audiences.
 • Describe and discuss training in relation to different age groups and  physiological differences between the sexes.

Litteratur

Referenslitteratur