Kursplan

Kursplan: Träningsvetenskap 2a – Tävlingsinriktad idrott

Kurskod: IH1126
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera träningslära och träningsplanering ur ett historiskt utvecklingsperspektiv
 • utifrån fysiologisk och anatomisk grund redogöra för och diskutera begreppen styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet samt principer för aktivering och återhämtning för tävlingsinriktad idrott
 • ur ett vetenskapligt perspektiv identifiera, analysera och välja övningar inriktade mot träning av de fysiska kvaliteterna styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet för tävlingsinriktad idrott
 • analysera specifika aspekter i en idrottsgren utifrån dess prestationskrav
 • ur ett vetenskapligt perspektiv skapa, presentera, argumentera för och kritiskt granska en tävlingsinriktad träningsplanering för en specifik målgrupp eller individ
 • delta i, instruera och utvärdera en rörelseaktivitet som är kopplad mot ett specifikt träningsmål.

Innehåll

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom träningsvetenskapen ur ett tävlingsperspektiv. Kursen inleds med studier av träningslära och träningsplanering ur ett historiskt utvecklingsperspektiv. Vidare studeras ämnesspecifika begrepp inom träningsläran. Dessa begrepp omsätts sedan i praktiken i form av att studenterna identifierar, analyserar och väljer övningar för träning av styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet inom tävlingsinriktad idrott. Kursens senare del inleds med praktiskt genomförande av olika testmetoder för att utvärdera en vald idrottsgrens prestationskrav. Vidare behandlas skapandet av en tränings- och tävlingsplanering anpassad till prestationskraven i en specifik idrottsgren. Under denna process skall studenterna även kritiskt granska träningsplaneringar för olika målgrupper. Studenterna skapar slutligen en detaljplanering relaterad till syftet med deras träningsplanering och leder det specifika träningspasset.

Examinationsformer

Seminarier, skriftlig salstentamen samt skriftliga, muntliga och praktiska redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, laborationer, praktiska övningar, obligatoriska seminarier och självstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som två moment:

 • Träningslära för tävlingsinriktad idrott, 7,5 hp
 • Träningsplanering för tävlingsinriktad idrott, 7,5 hp

För betyget väl godkänd i kursen krävs väl godkänd på kursens båda moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 hp varav minst 10,5 hp godkända vid registrering, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet - för hälsa och idrott, 180 högskolepoäng.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • Describe and discuss the origins and development of training theory and planning
 • Explain and discuss the concepts of strength, speed, agility and endurance as well as the principles of activation and recovery for competitive sport using the fundamentals of physiology and anatomy as a foundation
 • From a scientific perspective identify, analyse and select exercises oriented towards the training of strength, speed, agility and endurance for competitive sport
 • Analyse specific aspects of a sport from a performance perspective
 • From a scientific perspective, create, present, rationalise and critically evaluate a training plan for a competitive sport for a specific target group or individual
 • Participate in, instruct and evaluate a movement activity that is linked to a specific training goal.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VGA
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 hp varav minst 10,5 hp godkända vid registrering, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se