Kursplan

Kursplan: Träningsvetenskap 2b – Hälsoinriktad fysisk aktivitet

Kurskod: IH1127
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera träningslärans och träningsplaneringens ursprung och utveckling
 • utifrån fysiologisk och anatomisk grund redogöra för och diskutera begreppen styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet samt principer för aktivering och återhämtning vid fysisk aktivitet
 • ur ett vetenskapligt perspektiv identifiera, analysera och välja övningar inriktade mot träning av de fysiska kvaliteterna styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet med inriktning mot fysisk aktivitet för hälsa
 • analysera specifika aspekter av en rörelseaktivitet utifrån hälsopromotiva perspektiv
 • ur ett vetenskapligt perspektiv skapa, presentera och argumentera för samt kritiskt granska en hälsoinriktad träningsplanering för en specifik målgrupp eller individ
 • delta i, instruera och utvärdera en rörelseaktivitet som är kopplad mot ett specifikt mål.

Innehåll

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom träningsvetenskapen ur ett hälsovetenskapligt perspektiv. Kursen inleds med studier av träningslärans och träningsplaneringens utveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv. Vidare studeras ämnesspecifika begrepp inom träningsläran. Dessa begrepp omsätts sedan i praktiken i form av att studenterna identifierar, analyserar och väljer övningar för träning av styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet inom hälsoinriktad fysisk aktivitet. Kursens senare del inleds med praktiskt genomförande av olika mätmetoder för att utvärdera rörelseaktiviteters hälsopromotiva aspekter. Vidare behandlas skapandet av en hälsoinriktad träningsplanering anpassad till exempelvis kön, ålder, etnicitet samt olika sociala, fysiologiska och psykologiska förutsättningar. Under denna process skall studenterna även kritiskt granska träningsplaneringar för olika målgrupper. Studenterna skapar slutligen en detaljplanering relaterad till syftet i deras träningsplanering och leder det specifika träningspasset.

Examinationsformer

Seminarier, skriftlig salstentamen samt skriftliga, muntliga och praktiska redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, laborationer, praktiska övningar, obligatoriska seminarier och självstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som två moment:

 • Träningslära för hälsoinriktad fysisk aktivitet, 7,5 hp
 • Träningsplanering för hälsoinriktad fysisk aktivitet, 7,5 hp

För betyget väl godkänd i kursen krävs väl godkänd på kursens båda moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 hp varav minst 10,5 hp godkända vid registrering, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet - för hälsa och idrott, 180 högskolepoäng.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

 • Describe and discuss the origins and development of training theory and planning
 • Explain and discuss the concepts of strength, speed, agility and endurance as well as the principles of activation and recovery for physical activity using the fundamentals of physiology and anatomy as a foundation
 • From a scientific perspective identify, analyse and select exercises oriented towards the training of strength, speed, agility and endurance with a focus on physical activity for health
 • Analyse specific aspects of a movement activity from a health promotion perspective
 • From a scientific perspective create, present, rationalise and critically evaluate a health oriented training plan for a specific target group or individual
 • Participate in, instruct and evaluate a movement activity that is linked to a specific goal.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKT
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi 15 hp varav minst 10,5 hp godkända vid registrering, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se