Kursplan

Kursplan: Rörelsevetenskap 2 Perception, kognition och handling inom motorisk kontroll, lärande och utveckling för hälsa & idrott

Kurskod: IH1128
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för, dokumentera samt diskutera det sensomotoriska systemets koppling till perception, kognition och handling vid olika mänskliga rörelseformer och rörelseaktiviteter
 • redogöra för idrottspsykologiska teorier och begrepp samt reflektera över psykologiska faktorers betydelse i motorisk kontroll, lärande och utveckling
 • redogöra för vetenskapligt beprövad idrottspsykologisk färdighetsträning
 • kritiskt granska teknikmodeller samt metodiska och didaktiska modeller för motorisk färdighetsträning
 • analysera fysiska aktiviteter utifrån tekniska och koordinativa krav med hänsyn till motorisk utvecklingsnivå
 • identifiera, analysera och välja övningar med hänsyn till motorisk samt idrottspsykologisk färdighetsträning för fysisk aktivitet och idrott
 • utforma, genomföra samt utvärdera mentala, tekniska, koordinativa, aktiverande och återhämtande träningsåtgärder för fysisk aktivitet och idrott
 • ge exempel på och argumentera för möjliga fysiska aktiviteter i samband med skador och sjukdomstillstånd i det sensomotoriska systemet
 • praktisera, instruera och utvärdera rörelseformer i relation till specifika färdighetsmål.

Innehåll

I kursen studeras motorisk kontroll, lärande och utveckling vid mänskliga rörelseformer och rörelseaktiviteter med utgångspunkt i det sensomotoriska systemets strukturer och funktioner, idrottspsykologiska teorier och begrepp samt metodiska och didaktiska modeller för motorisk färdighetsträning. Begreppen perception, kognition och handling belyses utifrån ett rörelsevetenskapligt perspektiv. Vetenskapliga metoder för att analysera tekniska och koordinativa krav vid fysiska aktiviteter och idrott kopplat till motorisk utvecklingsnivå behandlas. Vikten av att inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid identifiering, analys samt val av övningar både vid motorisk färdighetsträning och vid psykologisk färdighetsträning betonas i kursen. Det läggs särskilt fokus på att utveckla förmåga till att utöva ett hållbart tränarskap vid utformning, genomförande samt utvärdering av mentala, tekniska, koordinativa och återhämtande träningsåtgärder för motorisk och idrottspsykologisk färdighetsträning i fysisk aktivitet och idrott. I kursen diskuteras dessutom fysiska aktiviteter i samband med skador och sjukdomstillstånd i det sensomotoriska systemet. Ett aktivt deltagande i aktiviteter för att utveckla förmåga att instruera och utvärdera rörelseformer relaterade till specifika färdighetsmål löper som ett centralt tema genom kursen.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, muntliga och praktiska redovisningar, muntlig tentamen och skriftlig hemtentamen med tillhörande uppföljning samt muntlig och skriftlig projektredovisning.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier, praktiska övningar individuellt och i grupp, laborationer, föreläsningar samt självstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:

 • Perception, kognition och handling, 7,5 hp
 • Projektarbete i perception, kognition och handling vid färdighetsträning, 7,5 hp

För betyget Väl godkänd i kursen ska kursens två moment rapporteras med betyget Väl godkänd.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet - för hälsa och idrott, 180 högskolepoäng.

Summary in English

 

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet 15 hp varav minst 9 hp godkända vid registrering, Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp, Tränarskap 3 - Prestation, hälsa och tränarskap 7,5 hp, Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp varav momentet Grundläggande motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se