Kursplan

Kursplan: Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap

Kurskod: IH2020
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2013-10-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.
Reviderad:
Reviderad 2014-08-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-08-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt välja och tolka vetenskaplig litteratur anpassad efter valt problemområde
  • formulera en forskningsfråga inom det idrottsvetenskapliga området
  • självständigt välja, motivera och tillämpa metodik för datainsamling och analys anpassat efter valt syfte
  • värdera och motivera vetenskapliga resultat samt dra logiska slutsatser
  • tillämpa forskningsetiska principer i ett vetenskapligt arbete
  • tydligt presentera ett vetenskapligt arbete i skriftlig form
  • kommunicera vetenskapliga resultat i muntlig form anpassat till olika grupper av människor
  • kritiskt analysera vetenskapliga arbeten.

Innehåll

I kursen skrivs ett vetenskapligt arbete inom ett valt problemområde i det idrottsvetenskapliga fältet. Det vetenskapliga arbetet redovisas skriftligt och muntligt. Dessutom ingår kritisk granskning av annan students vetenskapliga arbete.

Examinationsformer

Examination sker genom ett självständigt arbete som redovisas i form av ett examensarbete, försvarandet av detsamma och i form av konstruktiv kritik på ett annat examensarbete. Examination sker också genom att muntligt kommunicera sitt examensarbete till olika grupper av människor.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsning och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Examensarbete, 15 hp, U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 150 hp varav 60 hp inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metodik I, 7,5 hp, Idrottsvetenskaplig metodik II, 7,5 hp och Idrottsvetenskaplig uppsats, 7,5 skall ingå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar IH2012.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur