Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig fördjupning

Kurskod: IH2021
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2013-10-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera forskning inom ett valbart idrottsvetenskapligt område
  • sammanställa kunskapsläget inom det valda området
  • identifiera forskningsbara problem inom det idrottsvetenskapliga området
  • formulera relevanta forskningsfrågor inom ett valbart idrottsvetenskapligt område
  • kommunicera vetenskapliga resultat.

Innehåll

I kursen väljer studenten att fördjupa sig inom ett eget valt område inom det idrottsvetenskapliga forskningsfältet.

Examinationsformer

Examination sker genom en muntlig redovisning och en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsning och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som

  • Muntlig och skriftlig redovisning, 7,5 hp, U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 120 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar IH2015.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur