Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig metodik III, inriktning kvalitativ metod

Kurskod: IH2022
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • formulera ett undersökningsbart syfte inom det idrottsvetenskapliga området
 • välja och tillämpa relevant metod för datainsamling i relation till det formulerade syftet
 • välja och tillämpa relevant metod för analys av ett insamlat datamaterial i relation till det formulerade syftet
 • skriftligt kommunicera ett vetenskapligt resultat
 • kritiskt analysera sitt tillvägagångssätt.

Innehåll

I kursen behandlas vetenskaplig metod utifrån ett kvalitativt perspektiv, dvs såväl metodval som insamling av data och analys av insamlad data.

Examinationsformer

En skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, workshops och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som

 • Skriftlig rapport, 7,5 hp, U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 120 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metodik I, 7,5 hp och Idrottsvetenskaplig metodik II, 7,5 hp. Motsvarande kunskaper gäller också som behörighet till kursen.

Övrigt

Kursen motsvarar IH2018.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to

 • formulate a research question in the field of sports science
 • select and apply relevant methods for data collection in relation to the formulated research question
 • select and apply appropriate methods for analysis of the collected data material in relation to the formulated research question
 • communicate scientific results in a written text
 • critically analyze their approach.

Litteratur

Referenslitteratur