Kursplan

Kursplan: Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning

Kurskod: IH2024
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp: Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde: Idrottsliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande, utifrån den kunskapsbas som lagts i Idrott och hälsa I och II med didaktisk inriktning, tillägnar sig fördjupade kunskaper i idrotts- och hälsovetenskap med fokus på didaktiska frågeställningar och en inkluderande undervisning.

Delkurser

1.
Hälsopedagogik,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och problematisera hälsobegreppet och dess betydelse på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • analysera och diskutera skolämnet idrott och hälsas roll i relation till samhällets dominerande hälsodiskurs nationellt såväl som internationellt
 • redogöra för och diskutera hälsa och hälsoarbete i skolan och inom ämnet idrott och hälsa samt pröva och värdera strategier för promotivt inkluderande hälsoarbete i skolmiljö.


2.
Friluftsliv,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa färdighet i och förtrogenhet med friluftslivstekniker i olika sammanhang och miljöer
 • pröva, analysera och värdera friluftsliv som rörelseaktivitet i relation till olika målgrupper och miljöer
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning i friluftsliv i relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa
 • identifiera och värdera aspekter som är karaktäristiska för den utemiljö som friluftslivet bedrivs i
 • analysera och värdera olika friluftsstilar utifrån ett hälso- och hållbarhetsperspektiv.


3.
Mål- och nätspel,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och diskutera den kulturella framväxten gällande olika mål- och nätspel och deras relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning inom mål- och nätspel i relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa
 • kritiskt analysera och reflektera över aktuell forskning inom mål- och nätspel samt göra ämnesdidaktiska värderingar av forskningen
 • skapa och anpassa olika former av mål- och nätspel i relation till olika målgrupper genom att beakta didaktiska, inkluderande och normkritiska perspektiv
 • pröva, analysera och värdera mål- och nätspelets möjligheter för utveckling av spel- och rörelseförmåga.


4.
Rörelse, rytm och dans,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • pröva, analysera och värdera dansens möjligheter för utveckling av rörelseförmåga och estetisk förmåga
 • skapa rörelser, följa givna rörelser samt uttrycka sig i relation till musikens puls, rytm och karaktär
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning som synliggör och utmanar normer inom expressiv och kulturell dans
 • kritiskt analysera, pröva och omsätta aktuell forskning och teorier som behandlar undervisning och lärande i rörelse och dans.


5.
Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • pröva, analysera och värdera ergonomisk anpassning av rörelser i olika situationer
 • redogöra för samt diskutera arbetsmiljöaspekter för lärare i idrott och hälsa och hur idrottslärare kan bedriva ett hållbart arbetsmiljöarbete
 • redogöra för människors varierande näringsbehov och energiförbrukning
 • analysera och problematisera diskurser om kost i olika kontexter.


Innehåll

Kursen består av fem delkurser.

Delkurser

1.
Hälsopedagogik,  6 högskolepoäng

I delkursen diskuteras och problematiseras begreppet hälsa samt patogena och salutogena perspektiv på hälsa. De teoretiska och praktiska aspekterna av hälsofrämjande arbete belyses liksom folkhälsopolitiska frågeställningar och problem. Ämnet idrott och hälsas roll i relation till den i samhället, nationellt såväl som internationellt, rådande synen på hälsa diskuteras och problematiseras. Hälsofrämjande arbete i skolan, som beaktar social klass, kön, etnicitet, funktionsnedsättning och normer utforskas och diskuteras utifrån aktuell forskning på område.

2.
Friluftsliv,  6 högskolepoäng

Friluftsliv i olika miljöer studeras, prövas och värderas. Delkursen behandlar bland annat lägerliv och vandring samt paddling, simning och säkerhetsaspekter i och vid öppen sjö. Den studerande planerar, genomför och utvärderar friluftsundervisning som beaktar social klass, kön, etnicitet, funktionsnedsättning och normer. Vidare behandlas olika friluftsstilar som en konsekvens av relationen mellan människa och natur, platsens betydelse samt hälso- och hållbarhetsperspektiv inom friluftsliv.

3.
Mål- och nätspel,  6 högskolepoäng

I delkursen behandlas kunskap inom olika mål- och nätspel. Mål- och nätspelens kulturella framväxt och deras relation till styrdokument är centrala i delkursen. Vidare behandlas didaktiska, inkluderande och normkritiska perspektiv inom mål- och nätspel. Etablerade modeller inom mål- och nätspel prövas och diskuteras.

4.
Rörelse, rytm och dans,  6 högskolepoäng

I delkursen utforskas olika möjligheter att röra sig till musikens puls, rytm och karaktär. Den studerande får skapa och genomföra olika former av expressiv dans. Delkursen behandlar även dans som kulturell form vilket bland annat inbegriper olika typer av pardans. I syfte att främja rörelseförmåga och kreativitet studeras, prövas och värderas inkluderande undervisning som också ger möjlighet att uppmärksamma och utmana normer i dansens olika rörelsekulturer. Den studerande får, genom fältstudier, observera och analysera undervisning i dans. Aktuell forskning och teorier som behandlar undervisning och lärande i rörelse och dans analyseras, prövas, omsätts och diskuteras.

5.
Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära,  6 högskolepoäng

I delkursen behandlas arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Vidare prövas och analyseras hur miljöer ergonomiskt kan anpassas för att främja god hälsa i rörelse och arbete samt hur rörelser och arbetssätt kan anpassas för att främja god hälsa i arbete. Lagar och regler för arbetsmiljö studeras, med fokus på de miljöer som lärare i idrott och hälsa verkar i.
I delkursen studeras näringslära och energiförbrukning. Diskurser om kost så som de kommer till uttryck i olika sammanhang analyseras och problematiseras.

Examinationsformer

Skriftliga hemtentamina, muntliga tentamina, skriftliga salstentamina samt muntliga och gestaltande redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier samt praktiska övningar och fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst tre av fem delkurser, vilket motsvarar 18 högskolepoäng, samt godkänd i övriga delkurser.

Betygsrapportering:

 • Hälsopedagogik, 6 hp, U-VG
 • Friluftsliv, 6 hp, U-VG
 • Mål- och nätspel, 6 hp, U-VG
 • Rörelse, rytm och dans, 6 hp. U-VG
 • Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära, 6 hp, U-VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng och Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, varav minst 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to deepen their knowledge in the field of Sport and Health Science with a focus on teaching and learning. More specifically, the course aims to prepare students for a future profession as teachers of physical education and health in secondary school.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VN9
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng och Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, varav minst 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se