Kursplan

Kursplan: Introduktion till projektledning

Kurskod: IK1010
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-11-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2009-05-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2009-05-28.
Nedlagd: 2013-11-05

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten:

 • Kunna karaktärisera och förklara arbetsformen ”projekt”.
 • Känna till de grundläggande faserna i en projektgrupps etablering.
 • Kunna beskriva FIRO som modell för grupputveckling.
 • Kunna tillämpa FIRO på ett situationsanpassat ledarskap.
 • Praktiskt kunna ge och ta effektiv feedback.
 • Kunna tillämpa ”jag-budskap” vid feedback.
 • Förstå sambanden mellan feedback och kommunikationsmodellen Joharifönster.
 • Känna till och praktiskt kunna tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell.
 • Förstå innebörden av, och sambanden i, åtagandetriangeln.
 • Kunna skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument.
 • Praktiskt kunna delta i och leda ett effektivt projektgruppsmöte.
 • Känna till ledarens grundläggande formella roller.
 • Kunna göra en enkel budget för ett projekt.

Innehåll

Projekt som arbetsform, gruppetablering, konflikthantering, mötesteknik, Joharifönster, att ge och ta feedback, FIRO, ledarskapsstilar, projekthantering, datorhjälpmedel för planering, uppföljning och styrning av projekt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar samt mindre projektuppgifter i grupp. Vid lärarledda gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Eklund, Sven. (2009) Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. (168 s). ISBN 978-91-44-05602-9

Referenslitteratur