Kursplan

Kursplan: Design av eTjänster

Kurskod: IK1018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten ha kunskap om strategier, modeller och metoder för utveckling av eTjänster.

För att erhålla godkänt resultat på momenten skall studenten:

Delmoment 1

  • Känna till olika eTjänstemodeller som grund för design av eTjänster
  • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika eTjänstemodeller.


Delmoment 2

  • Känna till olika affärsmodeller som grund för design av eTjänster
  • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika affärsmodeller.


Delmoment 3

  • Förstå och kunna tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder för design av eTjänster
  • Designa en eTjänst och kunna argumentera för den föreslagna designen med utgångspunkt från den utvecklingsmodell som tillämpas.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delmoment:

Delmoment 1 (1,5 hp)
I delmoment 1 introduceras olika typer av eTjänstemodeller som bygger på olika intressen/värderingar, samt olika sätt att skapa resurser som gör att eTjänsten kan bli varaktig.

Delmoment 2 (1,5 hp)
Delmoment 2 handlar om olika strategier och affärsmodeller för utveckling av eTjänster.

Delmoment 3 (4,5 hp)
I delmoment 3 presenteras en utvecklingsmodell för eTjänster som också tillämpas i samband med den eTjänst som designas under delkursen.

Examinationsformer

Muntlig examination på delmoment 1 och 2. Skriftlig examination på delmoment 3 i form av en individuell rapport.

Arbetsformer

Kursen erbjuds som distanskurs. Studenten förväntas förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier. Grundmaterialet för dessa självstudier utgörs av distansföreläsningar, kurslitteraturen, inlämningsuppgifter eller övningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på projektrapporten i delkurs 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • eTjänster - perspektiv och utvärdering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

En dator med motsvarande Windows XP och bredbandsuppkoppling med minst 2Mbit krävs för studierna. Ett headset och webbkamera är också ett krav då delar av examinationen sker över internet.

Kursen motsvarar IKB028, Design av eTjänster.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur