Kursplan

Kursplan: Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster

Kurskod: IK1024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

De övergripande målen med kursen är att studenterna skall tillägna sig grundläggande kunskaper om socio-emotionella processer och kunskaper om projektmetodik i en distansöverbryggande miljö.

Efter genomförd kurs skall den studerande:

Delmoment 1 (1,5 hp)

 • Förstå och kunna redogöra för grundläggande begrepp gällande kommunikation som t.ex. verbal och icke-verbal kommunikation.
 • Förstå och kunna redogöra för god kommunikation samt hur detta kan upprätthållas relaterat till distansutbildning och digitala media.
 • Genom praktisk övning kunna tillämpa och visa färdigheter i presentationsteknik med hjälp av digitala media anpassad för distanspresentation.

Delmoment 2 (1,5 hp)

 • Ha förståelse för kommunikation i samband med e-tjänster.
 • Ha förståelse för hur man bemöter olika aktörer i ett projekt.
 • Ha förståelse för nya och befintliga kommunikationsmedia och hur dessa inverkar på kommunikationen.
 • Kunna tillämpa olika typer av kommunikationsmedier i en distansöverbryggande miljö.

Delmoment 3 (1,5 hp)
 • Ha förståelse för olika perspektiv på grupper, till exempel hur man bemöter en individ i gruppen.
 • Förstå, kunna identifiera samt redogöra för olika processer som sker vid utveckling av en grupp, till exempel vilka faser som en grupp som arbetar på distans genomgår.
 • Förstå, kunna identifiera samt redogöra för olika perspektiv på konflikter och konflikthantering.
 • Förstå och kunna redogöra för olika perspektiv på ledare och ledarskap.
 • Genom ett praktikfall kunna tillämpa förvärvade kunskaper och visa färdighet i att; identifiera problem i gruppen, tillämpa framgångsfaktorer för dynamisk grupputveckling och komma med ett lösningsförslag så att gruppen fungerar på ett effektivt sätt.
 • Ha förståelse för sin egen kunskapsutveckling. Genom en uppgift skall den studerande reflektera över kunskapen som han/hon har förvärvat.

Delmoment 4 (1,5 hp)
 • Ha kunskap om och kunna redogöra för ett antal olika begrepp i samband med projekt och projekthantering.
 • Ha kunskap om och förståelse för behovet av effektiva möten.
 • Ha kunskap om och förståelse för problematiken kring beslutsfattande.
 • Genom ett praktikfall kunna tillämpa kunskaper förvärvade under delmoment tre och även redogöra för en mötesmodell.
 • Ha förståelse för och kunskap om sin egen kunskapsutveckling. Genom en uppgift skall den studerande reflektera över kunskapen som han/hon har förvärvat.

Delmoment 5 (1,5 hp)
 • Ha förståelse för olika typer av rapporter.
 • Ha fördjupad förståelse för datainsamling.
 • Ha förståelse för skrivande av akademisk rapport.
 • Genom ett projektarbete skall den studerande kunna tillämpa kunskaper förvärvade under alla delmoment. Ett projekt skall genomföras i en distansmiljö.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fem delmoment om vardera 1,5 hp och behandlar följande:

Delmoment 1 (1,5 hp)
Det första delmomentet fokuserar på teorier kring kommunikation och problemställningar kring olika typer av kommunikation. I delmomentet presenteras dessutom konkreta metoder för att bemöta olika kommunikationstyper.

Fyra teman kommer att behandlas under delmomentet och dessa är:

 • Begreppet kommunikation
 • Olika typer av kommunikation
 • Våga tala
 • Inlevelsebaserad inlärning genom praktiska övningar

Delmoment 2 (1,5 hp)
Delmoment 2 handlar om kommunikation i samband med eTtjänster. Nya och befintliga media och deras inverkan på kommunikationen studeras.

Två teman kommer att behandlas:
 • Olika typer av kommunikationsmedier
 • Att bemöta olika aktörer

Delmoment 3 (1,5 hp)
Delmoment 3 fokuserar på teorier kring grupper och arbetsgrupper. I delmomentet presenteras dessutom olika tekniker som hjälpmedel för att kunna hantera olika relationer i en effektiv arbetsgrupp.

Fyra teman kommer att behandlas:
 • Om grupper
 • Gruppdynamik
 • Konflikthantering och värderingar

Delmoment 4 (1,5 hp)
Delmoment 4 handlar om hur man planerar, genomför och följer upp ett projekt. I delmomentet presenteras arbetsmetoder och hjälpmedel som förbättrar möjligheterna till framgång.

Fyra teman kommer att behandlas:
 • Om projekt
 • Mötesteknik
 • Planering, genomförande och uppföljning av projekt
 • Beslutsfattande

Delmoment 5 (1,5 hp)
Delmoment 5 handlar om att skriva akademiska rapporter. Rapportskrivning, informationssökning och informationsplanering problematiseras i detta delmoment.

Fyra teman kommer att behandlas:
 • Olika typer av rapporter
 • Att skriva akademiska rapporter
 • Att samla in information
 • Projektgenomförande

Examinationsformer

Delmomenten examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter utifrån delmomentens mål. Under delmoment 1 examineras även studenten genom en distansanpassad presentation.

Arbetsformer

Kursen ges på ett distansöverbryggande och interaktivt sätt och kräver tillgång till en dator med Internetanslutning. Studiehandledning, föreläsningar, inlämningsuppgifter m.m. återfinnes i ett webbaserat kursrum och kan tillgodogöras oberoende av tid och rum. I kursrummet finns för varje delmoment en studiehandledning som innehåller läsanvisningar, beskrivning av examinationsuppgifter och kriterier för högsta betyg för kursen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För betyget VG på kursen, krävs betyget VG på minst tre av delmomenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

En dator med motsvarande Windows XP och bredbandsuppkoppling med minst 2Mbit krävs för studierna. Ett headset och s.k. webbkamera är också ett krav då delar av examinationen sker över Internet.

Kursen motsvarar IKA057 kommunikation, gruppdynamik och eTjänster.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VHP
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:Löpande antagning
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:Individuell start
Studietakt:25%, Individuell takt medges
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0