Kursplan

Kursplan: Forskningsmetodik i ämnet informatik

Kurskod: IK1035
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-11-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2011-12-21.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-12-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen baseras på de fyra huvudbegreppen: vetenskapligt förhållningssätt, metodik, metod och praktiskt tillvägagångssätt. Efter genomförd kurs ska studenten ha förvärvat:

 • förståelse för vetenskapliga förhållningssätt som påverkar en utredares/forskares metodmedvetenhet och metodval inom informatikämnet.
 • faktakunskaper och förståelse för metodik för datainsamling och analys inom informatikämnet.
 • faktakunskaper och förståelse för genomförandeprinciper – metoder – inom informatikämnet.
 • faktakunskaper och förståelse för praktiska tillvägagångssätt i samband med utredning och forskning inom informatikämnet.
 • faktakunskap om centrala informationsresurser.
 • förmåga att söka bland olika informationskällor samt förmåga till kritisk granskning och värdering av information i samband med datainsamling.
 • förmåga att skriva metodredogörelser i vetenskapliga rapporter.
 • förmåga att genomföra kunskapsprojektering i samband med vetenskaplig utredning och forskning.
 • förmåga att använda IT-system som stöd för insamling, bearbetning/analys och presentation.

Innehåll

Kursen behandlar följande aspekter på:

 • vetenskapliga förhållningssätt:
  • ontologi och epistemologi
  • positivistisk och icke-positivistisk kunskapssyn
  • hermeneutik
  • olika kunskapsformer
 • metodik:
  • kvalitativa och kvantitativa studier
  • falsifiering eller verifiering
  • induktion och deduktion
  • abduktion, praktisk utforskning och praktisk teori
  • aktionsforskning
  • triangulering
 • metoder:
  • metoders beståndsdelar
  • litteratursökning (källor, sökning, ämnesbevakning, värdering och källkritik)
  • dokumentanalys
  • intervju
  • enkät
  • deltagande observation
  • experiment
 • praktiskt tillvägagångssätt:
  • exempel på olika tillvägagångssätt

Kursen behandlar vidare:
 • insamling av primärdata: begreppet informationskompetens, olika informationstyper, informationskällor, sökvägar, sökteknik, informationsvärdering och ämnesbevakning.
 • skrivformer och kriterier för värdering av vetenskapliga rapporter.
 • metoden Kunskapsprojektering som stöd för att utföra bl a analys av kunskapsbehov, perspektiv och kunskapskaraktärisering, samt formulering av genomförande, metodutformning och formulering av frågor och uppgifter.

Under kursen tillämpas följande exempel på IT-system som stöd för datainsamling, bearbetning/analys och presentation:
 • datainsamling: bibliotekssystem och databaser för informationssökning och bevakning (sekundärdata) och IT-system för elektroniska enkäter (primärdata).
 • bearbetning/analys: IT-system för kvantitativ (statistisk) analys, IT-system för kvalitativ analys.
 • presentation: IT-system för avancerad rapportutformning och referenshantering.

Examinationsformer

Skriftlig individuell analys av en vetenskaplig rapport (1,5 hp). Projektarbete inriktat på kunskapsprojektering och metodredogörelse med skriftlig rapportering, opposition och muntligt försvar (4,5 hp). Deltagande på laborationer 1,5 hp.

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter genom föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs betyget VG på projektarbetets skriftliga och muntliga redovisning. För den skriftliga individuella analysen och för deltagande på laborationer används betygsskalan G/U.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kommunikation, gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt, IK1023 7,5 hp eller Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster, IK1024 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur