Kursplan

Kursplan: eTjänster - perspektiv och utvärdering

Kurskod: IK1039
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-10-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-10-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning skärmdokument.

Kursen är indelad i fem delmoment. Varje moment motsvarar 1,5 hp.

Delmoment 1:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

 • beskriva grundläggande kriterier för eTjänster.
 • analysera exempel på företeelser och argumentera varför dessa är eTjänster eller inte.

Delmoment 2:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

 • redogöra för begrepp och värderingar som kännetecknar eTjänster som social interaktion genom användning av IT-system.
 • analysera en utvald eTjänst som social interaktion via användning av IT-system.


Delmoment 3:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

 • redogöra för hur eTjänster kan samexistera inom de skärmdokument som IT-systemen presenterar.
 • analysera samexisterande eTjänster tillhandahållna av en utvald uppsättning skärmdokument.


Delmoment 4:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

 • beskriva grundläggande principer för utvärdering av eTjänster och skärmdokument.
 • utveckla en utvärderingsstrategi som skall användas i delmoment 5, för att utvärdera en utvald eTjänst och dess skärmdokument.


Delmoment 5:
Efter detta moment ska studenten ha förvärvat förmåga att:

 • utvärdera eTjänster och skärmdokument genom tillämpning av den utvärderingsstrategi som utarbetats i moment 4.

Innehåll

Delmoment 1 (1,5 hp)
Detta moment omfattar följande aspekter:

 • tre grundläggande kriterier för eTjänster.
 • olika typer av eTjänster, såsom e-myndighetstjänster, kommersiella eTjänster, mobila eTjänster och eTjänster för elektronisk handel.
 • kännetecken för eTjänster.

Delmoment 2 (1,5 hp)
Detta moment omfattar de fem första reglerna i den praktiska teorin om eTjänster. Dessa regler tar utgångspunkt i att eTjänster bygger på både teknisk och social interaktion mellan kunder och en tjänsteleverantör. Reglerna föreskriver ett flertal begrepp för analys av eTjänster, t ex eTjänstekoncept, grundläggande relationer, samt interaktiva, autonoma och externa användningssituationer.

Delmoment 3 (1,5 hp)
Detta moment omfattar den sjätte och sista regeln i den praktiska teorin om eTjänster. Denna regel är baserad på ett kontextuellt synsätt och begrepp såsom fokal eTjänst, eTjänstekomplement, eTjänstemiljö, länknings-eTjänst och relaterad eTjänst. I momentet behandlas dessutom några strategier för samexistens och marknadsföring av eTjänster.

Delmoment 4 (1,5 hp)
Detta moment omfattar följande områden:

 • aspekter på tjänstekvalitet och kommunikationskvalitet.
 • exempel på olika utvärderingsstrategier och metoder
 • aspekter på kvalitetskriterier för utvärdering av skärmdokument ur ett eTjänsteperspektiv.


Delmoment 5 (1,5 hp)
I detta moment tillämpar studenten sina kunskaper och strategier från föregående moment för analys och utvärdering av eTjänster och skärmdokument.

Examinationsformer

Varje delmoment bedöms genom skriftlig rapportering. Muntlig examination utförs dessutom slutligen i delmoment 5 för att låta studenten diskutera och försvara inlämnade rapporter.

Arbetsformer

Kursen ges på ett distansöverbryggande och interaktivt sätt och kräver tillgång till en dator med internetanslutning. Studiehandledning, föreläsningar, inlämningsuppgifter m m återfinns i ett webbaserat kursrum och kan tillgodogöras oberoende av tid och rum. I kursrummet finns för varje delmoment en studiehandledning som innehåller läsanvisningar, beskrivning av examinationsuppgifter och kriterier för betygsättning för kursen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
I de fyra första delmomenten används betygsskalan U / G . I det femte delmomentet används skalan U / G / VG. För att få betyget VG på hela kursen, krävs betyget VG i det femte delmomentet.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

En dator med motsvarande Windows XP och bredbandsuppkoppling med minst 2Mbit krävs för studierna. Ett headset och s k webbkamera är också ett krav, eftersom muntlig och bildbaserad examinationen sker över Internet.

Kursen motsvarar IKA060, eTjänster – perspektiv och utvärdering.

Summary in English

Litteratur

 • Dahlbom B. (2002) From systems to services. [www document]. (13 s). http://www.viktoria.se/ ~dahlbom/
 • Goldkuhl G, Cronholm S. (2006) Handlingsbara IT-system – design och utvärdering, version 2. (140 s). http://www.vits.se
 • Hultgren, G. och Eriksson, O. (2005) The concept of e-service from a social interaction perspective. Proceedings of the Action in Language, Organisations and Information Systems, Limerick, Ireland.. (16 s).
  Läsanvisning: pp.65-80
 • Hultgren, G. och Eriksson, O. (2005) The user interface as a supplier of intertwined e-services. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Information System, Karlstad, Sweden.. (12 s).
 • Hultgren, G. (2007) eTjänster som social interaktion via användning av IT-system – en praktisk teori. Doktorsavhandling, Linköpings Universitet. (120 s). ISBN 978-91-85831-75-3

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VHK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:Löpande antagning
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:Individuell start
Studietakt:25%, Individuell takt medges
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se