Kursplan

Kursplan: System- och verksamhetsutveckling

Kurskod: IK1045
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-07-01.
Nedlagd: 2013-11-13

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter fullbordad kurs skall den studerande:

 • Kunna redogöra för olika synsätt på systemutvecklingsmodeller och metoder.
 • Ha kunskap om och förståelse för en organisation i förändring.
 • Ha kunskap om och förståelse för framtagande av kravspecifikationer och IT-upphandling.
 • Kunna tillämpa ovan nämnda kunskaper och förståelse, i samband med framtagande av en kravspecifikation i ett förändrings- och utvecklingsprojekt.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Systemutveckling – modeller, metoder och olika synsätt
 • Organisation – en organisation i förändring
 • Informations-, dokument- och verksamhetsanalys
 • Kravspecifikation och IT-upphandling
 • Projektarbete och projektstyrning

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (4,5 hp) och ett projektarbete (3 hp).

Arbetsformer

Under kursen tar den studerande del av föreläsningar, laborationer, praktikfall (projektarbete) och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

kursen ersätter IK1002, System- och verksamhetsutveckling

Summary in English

Litteratur

 • Apelkrans, Mats / Åbom, Carita. (2001) OOS/UML : en objektorienterad systemutvecklingsmodell för processorienterad affärsutveckling. Studentlitteratur. (445 s). ISBN 91-44-02138-0
 • Cronholm, S; Goldkuhl, G. (2005) Handlingsbara IT-system – design och utvärdering. VITS/IDA, Linköpings universitet. (107 s).

Referenslitteratur

 • Andersen, E.S.. (1994) Systemutveckling - principer, metoder och tekniker. Studentlitteratur. (522 s). ISBN 91-44-31042-0
 • Goldkuhl, G. & Röstlinger, A. (1998) Förändringsanalys, arbetsmetodik och förhållningssätt för goda förändringsbeslut. Studentlitteratur. (187 s). ISBN 91-44-26371-6
 • Goldkuhl, Göran & Röstlinger, Annie. (2012) Metod och modellering i verksamhetsutveckling [kompendium]. Forskningsgruppen VITS - Linköpings universitet. (31 s). http://www.vits.org/publikationer/dokument/773.pdf
 • Goldkuhl, Göran. (1993) Verksamhetsutveckla datasystem. Intention AB. (168 s). ISBN 91-97 21 73-0-1
 • Hägerfors, A. (1995) Att samlära i systemdesign. Studentlitteratur. (260 s). ISBN 91-44-60411-4