Kursplan

Kursplan: Introduktion till Javaprogrammering

Kurskod: IK1046
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2010-08-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-08-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna skapa en Java applikation med ett användargränssitt i vilket användaren kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data. Studenten använder Java’s API för att finna lämpliga klasser som kan utnyttjas i lösandet av programmeringsproblem. Studenten skall kunna skapa och använda egna klasser, samt kunna redogöra för vanliga begrepp inom programmeringsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

  • Definition och användandet av klass, objekt, metod, parameter/argument, returvärde, variabel och datatyp.
  • Ett urval av klasser från Java´s API
  • Styrning av programflöde med hjälp av sekvens, selektion och iteration.
  • Operatorer, uttryck och villkor.
  • Arrayer samt någon annan datastruktur.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (3 hp) och laborationer (4.5 hp)

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på den skriftliga tentamen. Laborationer betygsätts i betygsskalan U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter IK1003, Introduktion till Javaprogrammering.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se