Kursplan

Kursplan: Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i Business Intelligence

Kurskod: IK1051
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
2G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-10-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-10-26.
Reviderad:
Reviderad 2013-02-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-02-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för historik och utveckling av olika system för datalagring, samt för
  behovet av datalagring i företag och oragnisationer.
 • Skapa nya relationsdatabas-komponenter och kunna använda befintliga.
 • Redogöra för arkitektur/uppbyggnad av relationsdatabaser.
 • Lägga till, uppdatera och ta bort data ur relationsdatabastabeller.
 • Redogöra för hur integritetsregler bidrar till en högre datakvalitet, samt hur
  integritetsregler praktiskt implementeras och underhålls i en relationsdatabas.
 • Bedöma hur databastransaktioner påverkar det praktiska arbetet med
  databasprogrammering.
 • Praktisk tillämpa datamodellering och normalisering.
 • Beskriva hur datamodellering och normalisering påverkar skalbarheten i
  företags eller organisationers informationsmodeller.
 • Utföra datautsökningar mot enstaka tabeller.
 • Utföra datautsökningar mot flera logiskt sammanlänkade tabeller.
 • Använda variabler, datastrukturer, styrstrukturer samt felhantering i
  procedurella databasspråk.
 • Redogöra för hur lagrade objekt som procedurer, funktioner och triggrar kan
  underlätta administration, öka prestanda och upprätthålla ett företags eller
  oranisations affärsregler i en databas.
 • Skapa och implementera lagrade procedurer, funktioner och triggrar i en relationsdatabas.

Innehåll

Kursen tar upp och behandlar historik och utveckling från 1960-talets enkla filsystem till objektorienterade relationsdatabaser, samt hur databaser har kommit att bli en central del i dagens IT-samhälle med växande informationsbehov.
Vidare behandlas SQL-DDL (Data Definition Language), Data Dictionary, tabeller, användare, sekvenser, arkitektur, samt fysisk och logisk lagringsstruktur i Oracle, SQL-DML (Data Manipulation Language). Nästa steg i kursen tar upp hur integritetsregler upprätthålls med hjälp av database constraints: primary key, foreign key, unique, check och not null.
Kursen behandlar även området som rör databastransaktioner, SQL-TCL (Transaction Control Language), transaktionskontroll med lås, konceptuella modeller som baseras på verksamhetsbeskrivningar, samt normalisering av datamodeller.
Vidare tar kursen upp hur man söker fram data ur tabeller med hjälp av SQL select-satser (Data Retrivial Language). Kursen tar även upp hantering av NULL-värden, inbyggda funktioner, aggregatfunktioner, nästlade sökningar, kartesisk produkt och join-satser.
Slutligen tar kursen upp variabler, styrstrukturer, loopar, cursorhantering, felhantering och lagrade procedurer, funktioner och databastriggrar, i det procedurella databasspråket Oracle PL/SQL.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (4,5 hp) och skriftlig redovisning av laborationer (3 hp, betygskala U-G).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och självständigt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygets nivå fastställs genom tentamen, vilket också blir slutbetyget under förutsättning att alla laborationer redovisats.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
 • samt minst 90 hp varav minst 7,5 hp skall vara i Grundläggande programmering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar Databassystem 7,5 hp, samt de första 7,5 hp i kursen Databaser och Informationssystem 15 hp.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJC
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
samt minst 90 hp varav minst 7,5 hp skall vara i Grundläggande programmering eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se