Kursplan

Kursplan: Introduktion till objektorienterad programmering

Kurskod: IK1052
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Informatik2
Mikrodataanalys3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
2G2F
3G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-10-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-10-26.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-21.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Skapa en Javaapplikation med tillhörande användargränssnitt vari en användare kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data
 • Skriva och använda egenutvecklade klasser
 • Skapa objekt av klasser och anropa klassers/objekts metoder
 • Använda sig av standardklasser ur Java API för att lösa programmeringsproblem
 • Använda styrsatser innefattande sekvens, selektion och iteration syftande till att styra ett programflöde
 • Använda UML (Unified Modelling Language) under designfasen i programutvecklingscykeln, d.v.s. utveckla en objektorienterad modell med UML-notation
 • Dokumentera program genom att använda sig av javadoc
 • Förklara relevanta facktermer och begrepp i programutveckling
 • Beskriva och förklara hur Java-plattformarna är relaterade till varandra och hur de används
 • Uppvisa grundläggande förståelse för hur händelsehantering hanteras i grafiska användargränssnitt
 • Skriva till respektive läsa från textfil

Innehåll

Kursens innehåll är uppdelat i tre delmoment. Programmeringsspråk är uteslutande Java

Delmoment 1 (2,5 hp)

Delmomentet behandlar begrepp inom objektorienterad programmering (OOP) och hur Javaspråket är uppbyggt i allmänhet samt hur olika typer av Java-plattformar förhåller sig till varandra. Vidare behandlas grundläggande språkelement som identifierare, datatyper, modifierare, operatorer, variabler, uttryck och programsatser. Då programmeringsspråket är objektorienterat så läggs vikt vid klasser och objekt, som används vid uppbyggnad av program. Därtill behandlas hur tilldelning av variabler, konstanter och objektreferenser går till och hur man skriver ut till respektive läser in text från grafiska dialogboxar. Utöver att skriva programkod krävs i de flesta fall en tillhörande dokumentation skrivet i ett naturligt språk. Därför tar delmomentet upp hur Javakoddokumentation (sk JavaDoc) läses, förstås och skrivs. En viktig del i programmeringsspråk är att under programflödets gång kunna ta beslut genom logiska val. Detta görs genom villkorsstyrd selektion. Slutligen behandlas hur sk metoder skapas för att utföra operationer på data samt hur UML (Unified Modelling Language) används för att skapa en modell av det system som skall konstrueras syftande till att det ska bli enklare att förstå och bygga systemet.

Delmoment 2 (3 hp)

Delmomentet behandlar olika typer av iteration, dvs hur programsatser upprepas intill dess att vissa fördefinierade villkor uppfyllts. Vidare behandlas hur man skapar egna klasser och hur objekt skapas av sådana klasser. Slutligen behandlas hur data kan skrivas till resp. läsas från filer. Utöver detta sker en fördjupning av tidigare delmoments innehåll.

Delmoment 3 (2 hp)

Delmomentet behandlar hur grafiska användargränssnitt (GUI) skapas och hur händelsehantering fungerar i sådana. Vidare behandlas hur datamängder lagras i datastrukturer. Slutligen utförs ett examinerande miniprojekt där studenten på egen hand skapar en komponentbaserad applikation. Utöver detta sker en fördjupning av tidigare delmoments innehåll.

Examinationsformer

Examinationen för varje delmoment består av skriftliga inlämningsuppgifter, teorifrågor och studentreflektion. Delmomenten är värda 2,5, 3, respektive 2 högskolepoäng (hp). Betyg tilldelas för varje fullföljt delmoment.

Arbetsformer

Kursen erbjuds som distanskurs på engelska. Studenten förväntas förvärva kunskaper och färdigheter främst via självstudier. Grundmaterialet för dessa självstudier utgörs av distansföreläsningar, kurslitteraturen, inlämningsuppgifter eller övningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG i minst två delmoment, och därtill krävs att inlämningsuppgifter lämnas in senast de slutdatum som anges vid kursstart.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet A7 med undantag av Fysik 1b1 alt. Fysik 1a eller Områdesbehörighet 7 med undantag av Fysik A eller motsvarande kunskaper
 • samt minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med ”Introduktion till Java-programmering, IK1003”, ”Programutveckling - Grunder, IK1025” eller motsvarande introduktionskurs.
Antal examinationer per delmoment är maximerat till fem.

En dator med Windows XP eller Windows 7 och Internet bredbandsuppkoppling om minst 2Mbit/s krävs för studierna. Andra operativsystem accepteras, men ingen support ges på sådana. Vidare krävs en webbkamera och ett headset eller en mikrofon.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJD
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet A7 med undantag av Fysik 1b1 alt. Fysik 1a eller Områdesbehörighet 7 med undantag av Fysik A eller motsvarande kunskaper
samt minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se