Kursplan

Kursplan: Introduktion till Geografiska Informations System (GIS)

Kurskod: IK1056
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Kulturgeografi2
Turismvetenskap3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
3G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-02-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-02-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
 • Kunna redogöra för grundläggande teorier beträffande GIS.
 • Kunna skapa tematiska kartor.
 • Kunna bygga topologier.
 • Kunna redogöra för olika projektionssystems egenskaper och deras inbördes skillnader.
 • Förstå olika referenssystems karaktäristika.
 • Vara väl förtrogen med de vanligaste datorprogram som används för bearbetning av geografiska data.
 • Genom praktiskt arbete ha lärt sig att göra enklare GIS med hjälp av fältmätning.
 • Genom eget arbete lärt sig analysera geodata.
 • Ha insikter om utvecklingen av olika tjänster som utvecklas med hjälp av geodata.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i geografiska informationssystem. I kursen introduceras flera tekniker för beskrivning och analys av geografiska data. Under kursen visas hur geografisk data kan användas för att skapa publika tjänster med hjälp av geodata. Kursen omfattar praktiska övningar.

Examinationsformer

Seminarier 1 hp, inlämningsuppgifter 3 hp och skriftlig tentamen 3,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, praktisk inmätning med GPS och datalaborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Slutbetyg baseras på sammanvägning av de tre momenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till Javaprogrammering 7,5 hp, grundnivå 1
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Maximalt antal provtillfällen är 5.
Ersätter KG1010.

Summary in English

Litteratur

 • Eklundh, Lars. (2000) Geografisk informationsbehandling : metoder och tillämpningar. Byggforskningsrådet. (348 s). ISBN 91-540-5841-4
 • Ekman, Martin. (2002) Latitud, longitud, höjd och djup: referenssystem och kartprojektioner inm geodesi, hydrografi och navigation. [Stockholm]: Kartografiska Sällskapet. (138 s). ISBN 91-631-3170-6
  Övrigt: Valda delar
 • Kraak, M.J. and Ormeling F.J. (2003) Cartography : visualization of geospatial data. 2 uppl. Harlow : Prentice Hall. (205 s). ISBN 0-13-088890-7
 • Material enligt lärares anvisning tillkommer.
  Övrigt: ca 200 sid
 • Ormsby, T.. (2004) Getting to know ArcGIS® desktop : basics of ArcView®, ArcEditor®, and ArcInfo®. 2 uppl. Redlands, Calif. : ESRI Press. (572 s). ISBN 1-58948-083-X

Referenslitteratur

 • Dent, Borden D. (1999) Cartography : thematic map design. 5 uppl. WCB/McGraw-Hill. (417 s). ISBN 0-697-38495-0
  Anmärkning: Text for non-Swedish reading students
 • Hall, O & Alm, G, Ene, S & Jansson, U. (2003) Introduktion till kartografi och geografisk information. Studentlitteratur. (205 s). ISBN 91-44-04050-4
 • Heywood, Sarah Cornelius & Carver Steve. (1998) An introduction to geographical information systems. Longman. (279 s). ISBN 0-582-08940-9