Kursplan

Kursplan: Datahantering och Problemlösning

Kurskod: IK1064
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Informatik2
Mikrodataanalys3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
3G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-21.
Reviderad:
Reviderad 2014-09-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-09-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig utökade kunskaper i objektorienterad programmering och med hjälp av dessa kunna lösa problem genom modellsimuleringar av system. I detta sammanhang kommer den studerande att fördjupa sig i kvantitativ forskningsmetod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp gällande systemanalys och simuleringsmodeller
 • beskriva vad abstrakta datatyper (ADT) och datastrukturer är och hur de utvecklas
 • förklara grundläggande begrepp om agenter, multiagentsystem resp. distribuerade system i allmänhet

Färdighet och förmåga

 • tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som grund för kvantitativa experimentella studier
 • designa, genomföra och presentera kvantitativa studier
 • använda simuleringsramverk för att implementera simuleringsmodeller
 • utveckla ADT specifikationer samt designa resp. implementera abstrakta datatyper
 • använda datastrukturer, såsom listor, tabeller, köer, stackar, träd, avbildningar, i programutvecklingen för temporär lagring och manipulation av data
 • använda sk. trådar och timers för att kunna exekvera flera programprocesser parallellt (Multithreading)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utvärdera resultatet av modellering och simuleringsutfall och föreslå förbättringar
 • argumentera för när en viss datastruktur kan vara lämplig framför någon annan i programutvecklingsprocessen
 • referera till lämpliga vetenskapliga texter om kvantitativ forskningsmetod som understödjer tillvägagångssättet för hur problem har lösts

Innehåll

I kursens belyses hur Java-programmering används i en problemlösandeprocess och i det avseendet fokuseras det programmeringsmässigt på datastrukturer för effektiv temporär datalagring, multitrådning (aktiva objekt) inkl. timers, algoritmer, dataabstraktion och abstrakta datatyper.

Särskilt belyses hur problem kan lösas med hjälp av simulering. Simulering används som en experimentell teknik för att modellera ett system vars beteende man vill undersöka. I samband med detta behandlas systemteoretiska begrepp, systemanalys och modellering. Systemmodellering och studier av utfall sker med stöd av statistiska metoder.

Kursen fokuserar på kvantitativa forskningsmetoder bla statistik, som används under problemlösningsprocessen för att t ex generera modeller eller understödja resultat av experiment.

Simulering sker med stöd av ramverk för händelsestyrd simulering

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig salstentamen (1 hp, betygsskala U, 3, 4, 5) och duggor (1 hp, betygsskala U, 3, 4, 5) respektive redovisning av laborationer (2,5 hp, betygsskala U - G). Vidare sker examination genom redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp, betygsskala U, 3, 4, 5).

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är föreläsningar, laborationer, självstudier, redovisning och presentation av inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetygets nivå fastställs genom en sammanvägning av inlämningsuppgifter, laborationer, tentamen och duggor.
För att kunna erhålla de högre betygen 4 eller 5 som slutbetyg, så krävs att laborationer respektive inlämningsuppgifter lämnas in senast de slutdatum som anges i studiehandledningen som delges studenten i samband med kursstart.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Java - Grafiska användargränssnitt med Swing, 7,5 hp (IK1004) eller Objektorienterad programutveckling I, 5 p A eller motsvarande kunskaper
 • Statistik, 7,5 högskolepoäng

Övrigt

Antal examinationstillfällen är maximerat till fem. (Detta på grund av ämnesområdets snabba utveckling)

En studiehandledning publiceras i samband med kursstart.

Grundläggande färdigheter i att använda Structured Query Language (SQL) och Java DataBase Connectivity (JDBC) mot databaser rekommenderas innan kursstart alternativt självständigt förvärva dessa kunskaper under kursens gång.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur