Kursplan

Kursplan: System- och verksamhetsutveckling

Kurskod: IK1065
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om utveckling av system- och verksamheter genom att utveckla en kravspecifikation för en verksamhet i förändring där ett IT-system skall ingå.

Efter fullbordad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för olika synsätt på systemutvecklingsmodeller och -metoder
  • Redogöra för ett IT-system ur en verksamhetskontext
  • Redogöra för teorier gällande både system och handlingsbarhet
  • Redogöra för hela livscykelmodellen för ett IT-system
  • Beskriva hur en kravspecifikation tas fram samt dess innehåll
  • Redogöra för begreppsmodellering

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa begreppsmodelleringar för att återge begrepp relaterade till informationssystem och systemutveckling
  • Tillämpa kunskaper gällande framtagande av en kravspecifikation i ett förändrings- och utvecklingsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Diskutera och reflektera kring framtagen kravspecifikation och de efftekter den får på angiven verksamhet

Innehåll

Kursen behandlar olika synsätt gällande teorier, modeller och metoder för utveckling av system samt livscykeln för ett IT-system. Kursen introducerar begreppsmodellering och studenten ska efter kursen kunna skapa egna begreppsmodeller med hjälp av IT-verktyg.

Kursen behandlar även att praktiskt genom ett metodiskt arbete ta fram en funktionell kravspecifikation för en verksamhet i förändring, omfattande verksamhetsdefinitioner, verksamhetsanalyser och analyser av IT-systemets funktioner.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, 4,5 hp (U, G eller VG) och via ett projektarbete och laborationer, 3 hp (U - G) som redovisas både skriftligt och muntligt.

Arbetsformer

Under kursen tar den studerande del av föreläsningar, laborationer, praktikfall (projektarbete) och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem. (Detta beroende på ämnets snabba utveckling)

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på praktikfallet måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Examination sker på svenska språket.

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med IK1045, System- och verksamhetsutveckling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur