Kursplan

Kursplan: Förändringsanalys

Kurskod: IK1066
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet genom att fokusera på teorier, metoder och verktyg för att driva förändringsarbete i en organisation.

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för förändringsanalys enligt ett metodiskt förhållningssätt i samband med förstudier och andra utredningar.
 • Beskriva hur en utredare med hjälp av metod- resp. teoridrivet förändringsarbete kan styra sin analys.
 • Förklara processers betydelse i samband med verksamhetsbeskrivning.

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som ligger till grund för kvalitativa fallstudier.
 • Tillämpa olika metoder för verksamhetsanalys och förändringsanalys.
 • Utföra och dokumentera förändringsanalys i projektform.
 • Skriftligt och muntligt presentera samt argumentera för lämplig problemlösning.
 • Använda IT-baserade verktyg för analys och dokumentation av verksamhets- och förändringsanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utifrån genomförda analyser formulera förändringsbehov och föreslå förändringsåtgärder i den studerade verksamheten.
 • Utföra metodanalys på det egna projektarbetet för att utvärdera genomförda metodtillämpningar och föreslå förbättringar.
 • Värdera och reflektera över några vetenskapliga artiklar inom kursens område.

Innehåll

Kursen behandlar arbetssteg och metodik för verksamhetsanalys i samband med förstudier och andra utredningar i verksamheter i förändring. I detta sammanhang presenteras metodik för att identifiera och analysera verksamhetens mål, problem och styrkor samt för olika former av processanalys - bl.a. med hjälp av olika IT-verktyg. I kursens gruppbaserade övningar ingår att genom metodiskt arbete genomföra förändringsanalys samt presentera förändringsbehov och föreslå förändringsåtgärder i den studerade verksamheten.

I kursen ingår att söka, läsa och utvärdera aktuella vetenskapsartiklar med inriktning mot förändringsarbete. Kursen introducerar även teorier och förhållningssätt för att på ett vetenskapligt sätt genomföra kvalitativa studier i form av fallstudie. Dessutom presenteras metoder för analys av genomförda metodtillämpningar i syfte att förbättra det egna analysarbetet.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier (3 hp), individuell skriftlig färdighetstest (1 hp) samt projektarbete med skriftlig och muntlig redovisning (3,5 hp).

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter under föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete i grupp. Under projektarbetet, som genomförs som verksamhetsstudie i lämpligt företag/organisation, bereds tid till löpande handledning.
Studenten förutsätts lägga ner självständigt arbete utöver schemalagd tid för ovanstående.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För seminarer används betygsskalan U-G samt för dugga och projektarbete betygsskalan U-VG.

För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG både på den individuella duggan samt på den skriftliga och muntliga projektredovisningen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med IK1033, Förändringsanalys.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur