Kursplan

Kursplan: Design av interaktiva webbsidor

Kurskod: IK1072
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Informatik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-10-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det huvudsakliga målet med kursen är att student efter avslutad kurs ska kunna skapa interaktiva webbsidor med hjälp av programmeringstekniker för klientsidan.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • definiera olika begrepp inom objektorienterad programmering
 • redogöra för agil systemtutvecklingsmetod
 • redogöra för principerna för webbanalysverktyg

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • deklarera, initiera och använda variabler av olika datatyper
 • skapa och använda olika typer av styrstrukturer
 • deklarera och använda egengjorda funktioner
 • deklarera, initiera och använda arrayer
 • deklarera och använda egengjorda objekt
 • använda ett urval av färdiggjord funktionalitet från Javascript API (Application Programming Interface)
 • använda objekt och metoder för att manipulera DOM (Document Object Model) och BOM (Browser Object Model) med hjälp av JavaScript

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering samt grunderna i programmering med tonvikt på variabler, datatyper, styrstrukturer, funktioner, klasser, datastrukturer samt hur man använder funktionalitet från JavaScripts API (Application Programming Interface) och annan andra API:er för att manipulera DOM (Document Object Model) och BOM (Browser Object Model). Baserat på dessa grundkunskaper så ska studenterna i laborationer kunna göra enkla interaktiva webbsidor.

Examinationsformer

Datortentamen 3,5 hp bestående av programmeringsuppgifter och teoretiska frågor.
Laborationer 4 hp bestående av programmeringsuppgifter och teoretiska frågor.

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget G på kursen som helhet krävs godkända och i tid inlämnade laborationer. Samt betyg G på datortentamen.

För att erhållabetyget VG på kursen som helhet krävs godkända och i tid inlämnade laborationer. Samt betyg VG på datortentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Design och publicering av webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kan ej ingå i en examen samtidigt som kursen Javascript, IK1060.

Examination och rättning sker endast under den tidsperiod som anges i presenterad studiehandledning. Vid senare inlämning hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Antalet examinationstillfällen är begränsade till maximalt fem.

Summary in English

The main goal of the course is that the student after completing the course will be able to create interactive Web pages using client side programming techniques.

Knowledge and Understanding

 • about concepts withinin object-oriented programming.
 • about agile system development methodology.
 • explain web analytic tools

Skills and Abilities.

 • to declare, initialize, and use variables of different data types.
 • to create and use different types of control structures.
 • to declare and use user-defined functions.
 • to declare, initialize and use arrays.
 • to declare and use user-defined objects.
 • use a selection of ready-made functionality from the JavaScript API (Application Programming Interface)
 • use objects and methods to manipulate DOM (Document Object Model) and BOM (Browser Object Model) using JavaScript
 • to hand in tasks within given time frames.

Litteratur

Referenslitteratur