Kursplan

Kursplan: Design av interaktiva eTjänster

Kurskod: IK1073
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Informatik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-10-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna göra en användbar och interaktiv eTjänst anpassad för olika typer av enheter med programmeringstekniker för både klient- och serversidan.


Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa förståelse för hur webbplatsens användbarhet påverkas av både dess innehållsmässiga och navigeringsmässiga struktur samt dess layout
 • redogöra för innehållet i en aktuell vetenskaplig artikel inom kursens område

Färdighet och förmågor

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • genomföra användbarhetstest på en eTjänst, i direkt medverkan och i dialog med användare, i syfte att finna användbarhetsproblem samt ge förslag på lösningar
 • använda olika programmeringstekniker och API:er (Application Programming Interface) för att leverera interaktivt och dynamiskt innehåll till klienten
 • använda tekniker för att anpassa layout och innehåll efter olika typer av enheter som mobiltelefoner och surfplattor
 • använda programmeringstekniker och API:er för att transformera data

Innehåll

Kursens huvudfokus ligger på det tekniska skapandet av interaktiva eTjänster samt hur form och funktionalitet samspelar för att påverka användbarheten hos webbplatsen. Detta integreras i en labbserie där studenten ska skapa en egen interaktiv eTjänst som löpande ska utvärderas av användare.

Ur ett teknisk perspektiv behandlas utveckling av Rich Internet Applications (RIA) för e-tjänster genom användning av följande delar (eller motsvarade).

 • JQuery
 • PHP
 • PDO
 • AJAX
 • JSON

Även responsive design som möjliggör anpassad layout för olika typer av enheter, så som för smarta mobiler och surfplattor, behandlas.

Kursen belyser även olika metoder för att utvärdera användbarhet hos webbplatser. Dessa metoder omsätts sedan till viss del i praktiken i labbserien i vilken studenten får utföra användbarhetstest i dialog med användare för att identifiera möjliga användbarhetsproblem hos den egna interaktiva e-tjänsten.

Studenten ger därefter förslag på lösningar för att optimera användbarheten genom iterativa förbättringscykler. Resultaten och tillvägagångssättet presenteras och diskuteras vid redovisningsseminarium.

I seminarieform får studenten också redovisa och kritiskt diskutera innehållet i en aktuell vetenskaplig artikel inom kursens område. Detta ger insikt om aktuella forskningsfrågor i området och övar studentens förmåga att tolka och kritiskt diskutera kring vetenskaplig information.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig datortentamen (3,0 högskolepoäng), laborationer (3,5 högskolepoäng,) och seminarium (1,0 högskolepoäng).

Arbetsformer

Består av att studenten deltar aktivit i föreläsningar, laborationer och seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget G på kursen som helhet krävs betyget G på skriftliga datortentamen, laborationer och seminarium.
För att erhålla betyget VG på kursen som helhet krävs betyget VG på den skriftliga datortentamen samt G på laborationer och seminarium.


Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Databassystem, 7,5 hp
 • Design av interaktiva webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kan ej ingå i en examen samtidigt som kursen Design av webbapplikationer, IK1005.

Examination och rättning sker endast under den tidsperiod som anges i presenterad studiehandledning. Vid senare inlämning hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Antal examinationstillfällen är begränsade till maximalt fem.

Summary in English

The overall goal for students are to acquire basic knowledge and skills to make an usable and interactive e-service customized for different types of devices with programming techniques for both client- and serverside.


Knowledge and Understanding

 • The student should have an understanding how the usability is affected by the content - and navigational structure as well as the overall look and feel of the website.
 • Critically discuss and explain the contents of a scientific paper used in the course

Skills and abilities

 • Students should be able to use appropriate usability method to plan, conduct and report a usability test of a e-service.
 • Students should be able to use different programming techniques and APIs (Application Programming Interface) to deliver interactive and dynamic content to the client.
 • The student should be able to use techniques to customize the layout and content for various devices like mobile phones and tablets.
 • Students should be able to use programming techniques and APIs to transform data.
 • Complete the tasks and submit them within specified time frames

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNX
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Databassystem, 7,5 hp
Design av interaktiva webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se