Kursplan

Kursplan: Design av databassystem

Kurskod: IK1074
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-02-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och använda relationsdatabaser.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • förklara normaliseringens betydelse för en designlösning av en relationsdatabas
  • förklara betydelsen av att designa bra identifierare för tabeller i relationsdatabaser

Färdighet och förmåga
  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser i enlighet med relationsmodellen
  • använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen
  • manipulera (söka, lägga till, ändra och ta bort) data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt (tabeller ,constraints, procedurer, funktioner, triggrar) med hjälp av SQL och PL/SQL

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • använda normalisering för att analysera, verifiera och modifiera en datamodell så att den uppfyller tredje normalformen
  • relatera sin databasdesign till personuppgiftslagen(PuL) för att visa att designen inte strider mot PuL

Innehåll

Kursen introducerar databaskonceptet, systemteori, grundläggande designprinciper för relationsdatabaser samt personuppgiftslagen. Den innehåller en metod för att utveckla databassystem. Kursen behandlar även kunskap om hur och varför databaser används i företag, myndigheter och organisationer.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (3,5 hp, betygskala U-VG) och individuell skriftlig redovisning av laborationer (4 hp, betygskala U-G).

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen fastställs genom tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar Databassystem 7,5 hp, Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i Business Intelligence 7,5 hp samt de första 7,5 hp i kursen Databaser och Informationssystem 15 hp.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se