Kursplan

Kursplan: Internet och WWW

Kurskod: IK1075
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för Internets uppbyggnad, terminologi och begrepp
  • redogöra för olika metoder som underlättar administration och design av webbsidor
  • redogöra för olika teorier om informationsarkitektur

Färdighet och förmåga
  • tillämpa markeringsspråk och CSS (Cascading Style Sheets) som krävs för att utveckla statiska webbsidor
  • publicera dokument på en webbserver
  • tillämpa utvecklingsmetoder vid design av webbplatser
  • använda vanligt förekommande utvecklingsverktyg i arbetet med publicering av information på Internet
  • utföra strukturerade litteraturstudier om effekterna av användandet av Internet och dess konsekvenser för individen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån relevanta artiklar analysera och diskutera effekterna av användandet av Internet och dess konsekvenser för individen

Innehåll

Kursen tar upp och behandlar den grundläggande infrastrukturen såsom routrar, nätverk, olika kommunikationsprotokoll, servrar, klienter och webbhotell. Vidare behandlas markeringsspråket HTML, dess grundläggande element, attribut och värden, listor, tabeller och formulär, samt det hexadecimala talsystemet.
Kursen behandlar även områdena typografi, layout, CSS (Cascading Style Sheets) och digitala bildformat för webben. Kursen tar upp och behandlar metoder för webbutveckling. Kursen behandlar även begreppen användbarhet, navigationsstruktur och informationsarkitektur.
I kursen analyseras och diskuteras effekterna av användandet av Internet och dess konsekvenser för individen.
Slutligen innehåller kursen ett praktiskt webbutvecklingsprojekt som utförs enskilt eller i grupp.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig tentamen (3 hp), laborationer (2 hp), seminarium (0,5 hp) samt muntliga och skriftliga redovisningar av projektarbete (2 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, obligatoriska seminarium och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygskala U-G används på laborationer, seminarier och projektarbete.
Betygskala U-VG används på den skriftliga tentamen.
Betyget på den skriftliga tentamen utgör slutbetyget för kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Publicering på Internet, Design och publicering av webbsidor eller Internet och WWW.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

Knowledge and Understanding

Give details about the Internet’s development, terminology and concepts. Give details about different methods which facilitate the administration and design of web pages. Give details about different theories for information architecture.

Skills and Abilities

Apply markup languages and Cascading Style Sheets in order to develop static web sites. Publish documents on a Web Server. Apply methodologies for developing web site design. Use common development tools when publishing information on the Internet. Perform structured literature studies on the effects of Internet use and its consequences for the individual.


Values and Attitudes

Based on relevant articles, analyze and discuss the effects of Internet use and its consequences for the individual.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCP
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se