Kursplan

Kursplan: Introduktion till informatik och IT

Kurskod: IK1082
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-05-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som krävs för att på ett konstruktivt sätt kunna bidra till utveckling av informationssystem till stöd för människor och verksamheter.

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva grundläggande begrepp inom området informatik.
 • redogöra för grundläggande principer för såväl förändringsarbete föranlett av IT-utvecklingen som program- och systemutveckling.
 • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom informatikområdet.
 • beskriva grundläggande tekniker och användningsområden för informationsteknik.
 • redogöra för begreppet informationssystem och dess användning i samhället.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • utveckla grundläggande färdigheter i ordbehandling och programmering.
 • utveckla en enkel applikation.
 • självständigt söka och värdera information.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • värdera hur informationsteknikens utveckling och användning påverkar människa, verksamheter och samhälle nationellt och internationellt.

Innehåll

Kursen behandlar centrala begrepp inom informatiken som ämne samt vanligt förekommande begrepp och terminologi inom dataområdet. Vidare behandlas informationsteknik med inriktning såväl på principer och funktionalitet som dess omfattande användning i dagens samhälle. Programutveckling och systemutveckling introduceras, främst på en grundläggande teoretisk nivå inför kommande studier. I kursen ingår att självständigt söka litteratur och information om utveckling och forskning inom informatikens område. IT:s roll i samhället diskuteras utifrån såväl socialt, ekonomiskt som etiskt perspektiv. Ett informationssystem i form av en webbsida utvecklas.

Examinationsformer

Duggor och skriftlig tentamen (3,0 hp)
Deltagande i seminiarier (2,0 hp)
Muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och uppgift (2,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och laborationer och gruppuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygskala U-G för seminarier, laborationer och uppgift.
För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG på det skriftliga provet.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationstillfällen är p.g.a. ämnets snabba utveckling begränsade till fem.
Kan ej ingå i samma examen som IK1017, Introduktion till informatik och IT, 7,5 hp.

Summary in English

The overall objective is that the student acquires the basic knowledge and skills needed to make a constructive contribution to the development of information systems to support people and businesses.

Upon completion of the course the student shall be able to:

Knowledge and understanding

 • recount and explain the basic terminology and concepts in the field of informatics.
 • describe the basic principles of programming and systems development.
 • describe current research questions in the field of informatics.
 • explain basic techniques and applications of information technology.
 • explain the concept of information systems and their use in society.

Skills and abilities

 • on a basic level solve simple tasks using specified software.
 • independently search for information in available library databases.

Judgement and approach

 • reflect over how the development of information technology affects people, businesses and society both nationally and internationally.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCL
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper