Kursplan

Kursplan: Introduktion till grafisk design och informatik

Kurskod: IK1083
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-05-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • använda och förklara grundläggande terminologi inom grafisk design och informatik
 • redogöra för de kreativa och produktionsmässiga stegen i en grafisk produktion, från idé till publicering av färdig produkt samt känna till de olika aktörernas roll i en grafisk produktion
 • visa grundläggande förståelse för färgperception och för de olika färgsystem som används i en grafisk produktion och olika enheters förmåga att återge färg


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera rådande upphovsrättslagstiftning och hur den påverkar den grafiska formgivarens arbete
 • på grundläggande nivå använda programvara för digital publicering
 • skriva rapporter, reflektionsprotokoll samt muntligt presentera ett utfört arbete
 • självständigt söka och värdera information.

Innehåll

Denna kurs sätter in begreppen grafisk design och informatik i sina sammanhang. Branschens arbetsroller, arbetsflöde och utveckling behandlas. Några av de programvaror som används inom områdena introduceras och olika grafiska material behandlas.
Kursen berör grundläggande de kreativa och produktionsmässiga steg som en grafisk produktion består av, från idé till färdig produkt.
Designprocessen diskuteras övergripande med avseende på de olika steg som finns i processen och de roller som de olika aktörerna har. Dessutom diskuteras rådande upphovsrättslagstiftning och hur den påverkar den grafiska formgivarens arbete.
I kursen berörs bl.a. olika dokument- och bildformat, olika publiceringsformer, skillnaden mellan objekt/vektor- och pixelgrafik, bildupplösningens betydelse vid bildåtergivning, grundläggande färgperception och de betingelser som påverkar den uppfattade kulören. Även RGB-, CMYK- och dekorfärgsystem berörs, liksom anledningen till deras enhetsberoende karaktär och därigenom vikten av färgstyrning.
För tryckta publikationer berörs utbudet av olika grafiska material och hur valet av material påverkar det grafiska uttrycket samt möjligheten till val av olika typer av efterbehandlingar.
För digitala publikationer belyses bl.a. hur skript-, märk- och stilmallsspråk möjliggör funktioner och styr utseendet för presentation på skärm.
Kursen belyser även hur tryckmediet och skärmmediet förhåller sig till andra medier, med deras respektive styrkor och svagheter, och sätter den grafiska produktionen i ett historiskt perspektiv.
Kunskapen om och användningen av korrekt terminologi inom områdena löper som en röd tråd genom introduktionskursen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom

 • skriftlig salstentamen (4,5 hp)
 • reflektionsprotokoll och aktivt deltagande vid obligatoriskt seminarium (1 hp)
 • skriftlig rapport och muntlig redovisning av grupparbete (2 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, övningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Reflektionsprotokoll och seminarium U, G
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning.
Kursen ersätter tidigare kurs Grafisk introduktion (GT1028).

Summary in English

In this course, students will gain fundamental knowledge for further studies within the programme. It will set the concepts of graphic design and informatics in their context. Exercises and lessons in software will give knowledge of different graphic materials, as well as of the terms and concepts used in the industry. The course covers basic creative and production stages for a graphic production, from idea to finished product.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se