Kursplan

Kursplan: Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt

Kurskod: IK1086
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

De övergripande målen med kursen är att studenten dels skall utveckla förmågan att förstå och hantera situationer av socio-emotionell karaktär i ett systemutvecklingsprojekt och dels att utveckla förmågan att skriva och granska en akademisk rapport.

Delmoment 1 (3 hp)

Efter avslutat delmoment ska den studerande kunna

 • redogöra för begreppen mellanmänsklig kommunikation, gruppdynamik, återkoppling, systemutvecklingsprocess och systemutvecklingsprojekt
 • redogöra för olika typer av IT-stöd som används för kommunikation och projekthantering
 • redogöra för sina egna starka och svaga sidor avseende kommunikation och gruppdynamik
 • redogöra för de olika processer som kännetecknar en grupps utveckling
 • redogöra för en allmän projekt-, kommunikations- och mötesmodell

Delmoment 2 (4,5 hp)

Efter avslutat delmoment ska den studerande kunna

 • skriva och granska en akademisk rapport
 • analysera sin egen och en grupps förmåga att hantera konflikter
 • ge återkoppling mellan grupper

Innehåll

Delmoment 1:
Delmoment 1 behandlar teorier. metoder och modeller för kommunikation och gruppdynamik. Vidare behandlas på kursen begrepp såsom återkoppling, systemutveckling, projekt, mötesteknik och ledarskap. Slutligen tas olika IT- verktyg som stöd för kommunikation upp.

Delmoment 2:
Delmoment 2 behandlar skrivande och granskning av en akademisk rapport samt kommunikation och gruppdynamik.

Examinationsformer

Delmoment 1 examineras genom muntliga och skriftliga individuella uppgifter (3 hp, U-VG).

Delmoment 2 examineras genom en skriftlig rapport, en muntlig redovisning av arbetet samt en grupporienterad återkoppling till andra studenters rapporter (4,5 hp, U-VG).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, projektarbete och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delmoment 1 och VG på delmoment 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter IK1036 Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt

Summary in English

The overall purpose of the course is for students to develop the ability to

 • understand and manage situations that are socio emotional in character in a systems development project
 • write and review an academic paper.


Part 1 (3 credits)

When part 1 is completed, students shall be able to

 •   describe the following concepts: interhuman relations, group dynamics, feedback, systems development process and systems development project
 • describe different types of IT support used for communication and project management
 • describe project management
 • describe their own strengths and weaknesses with regards to communication and group dynamics in system development projects
 • describe processes that are typical for group development
 • describe a general project, communication and meeting model.
   

Part 2 (4.5 credits)

When part 1 is completed, students shall be able to

 • write and review an academic paper
 • analyse their own ability and the ability of a group to manage conflicts.


- analyse individual and group ability to manage conflicts.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCN
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se