Kursplan

Kursplan: Färghantering och bildoptimering

Kurskod: IK1087
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-11-24.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva hur omgivningen påverkar vår förmåga att bedöma färger
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • upprätta ett färghanterat arbetsflöde
 • utföra softproof i programvara för bildhantering, bildredigering och layout
 • profilera enheter som bildskärm, skrivare och kamera
 • skriva ut förprovtryck (hardproof) från RIP-programvara och programvara för bildredigering
 • tryckanpassa bilder och produktionsunderlag för att uppnå minimal färgavvikelse jämfört med det digitala originalet
 • välja optimal metod för skalning och skärpning av digitala bilder beroende på typ av publicering
 • välja renderingsmetod vid färgkonvertering utifrån krav på färgåtergivning
 • välja arbetsfärgrymd beroende på typ av publicering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • föra en dialog kring färgåtergivning och olika publiceringsformers begränsningar vad gäller färgåtergivning och färgomfång.
 • redogöra för och motivera egna tekniska beslut i samband med tryckanpassning av digitalt material

Innehåll

Kursens huvudfokus ligger på att studenten skall tillägna sig kunskaper i omgivningens betydelse för vår färgperception och hur olika tekniska förutsättningar påverkar möjligheten att återge färger samt hur en digital bild eller ett produktionsunderlag skall anpassas för att optimeras beträffande färgåtergivning och skärpning för en given typ av publicering. En väsentlig del i kursen är att upprätta ett färghanterat arbetsflöde så att färgåtergivningen vid publicering kan förutsägas genom användande av ICC-profiler.
Kunskap om principerna för olika kulörsystem (CIELab, RGB, CMYK, NCS, HEX och dekorfärger) är grundläggande för att förstå de tekniska förutsättningarna som påverkar det färgomfång som olika enheter kan producera. För att kunna kommunicera med andra aktörer i produktionsflödet krävs förståelse för grundläggande begrepp och terminologi, vilket är av stor betydelse och betonas genom hela kursen.
Genom laborationer ges grundläggande förståelse för hur omgivningen bör anpassas för att ge förutsättningar för att kunna göra relevanta bedömningar av färgåtergivningen hos tryckta och utskrivna publikationer samt hur omgivningen påverkar vår upplevelse av färger på en bildskärm.
Genom övningar tränas studenten i att skapa egna ICC-profiler och att använda ICC-profiler i ett färghanterande arbetsflöde för att kunna utföra softproofs i olika programvaror som används för bildredigering, illustration och layout. I kursen belyses även hur färgåtergivningen påverkas av val av renderingsmetoder och var i processen konvertering mellan olika färgrymder sker.
Anpassning av skärpa, färgåtergivning, upplösning och filstorlek utifrån tänkt publiceringsform samt kontroll, bedömning och framtagning av förprovtryck är andra viktiga moment i kursen.


Examinationsformer

  • Skriftlig salstentamen (4,5 hp)
  • Inlämningsuppgifter (3 hp)

  Arbetsformer

  Föreläsningar, lektioner/övningar och laborationer.

  Betyg

  Som betygsskala används U, 3, 4, 5
  Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator. Betygskriterier framgår av studiehandledningen.

  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

  Övrigt

  Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning.

  Summary in English

  The main focus of this course is on the practical exercises / lessons and lectures that provide the student with knowledge on how light and colours in our surrounding environment affect our colour perception and on how different technical conditions affect how colours can be reproduced and how a digital image or production data can be adjusted to be optimized with regard to colour and sharpening for a given type of publication. An essential part of the course is the set-up of a colour managed workflow so that colour reproduction can be predicted by using ICC profiles.

  Litteratur

  Referenslitteratur