Kursplan

Kursplan: Webbdesign 1: Informationsdesign med HTML5 och CSS3

Kurskod: IK1088
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-10-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och publicera responsiva webbsidor.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa förståelse för principerna för hur grundläggande html-element och css-egenskaper appliceras

Färdighet och förmåga

  • i ett utvecklingsprojekt designa och utveckla en fungerande responsiv webbplats
  • tillämpa grundläggande teorier om användbarhet i ett utvecklingsprojekt
  • använda vanligt förekommande utvecklingsverktyg i arbetet med publicering av information på Internet
  • tillämpa SEO (sökmotoroptimering) på utvecklingsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • argumentera kring den bakomliggande informationsarkitektur som valts i utvecklingsprojekt
  • reflektera över det egna arbetssättet i utvecklingsprojekt

Innehåll

Kursen sammanfattas i ett enskilt projektarbete där en fungerande responsiv webbplats utvecklas.

Kursen fokuserar till en början i huvudsak på markeringsspråket HTML, dess grundläggande element, attribut, värden, semantiska betydelser samt vikten av en välsektionerad och genomtänkt informationsarkitektur.

I ett tidigt skede introducerar kursen även ett examinerande projektarbete där studenten utgår från sin egen moodboard, skapar en mockup av en webbplats och sedan längre fram i kursen realiserar denna webbplats med hjälp av HTML och CSS.

Kursen fortsätter med markeringspråket CSS, id, klasser och pseudoklasser.

Efter lektioner och övningar i HTML och CSS, ska studenten lära sig att tillämpa “media queries“ för att göra webbsidor responsiva.

Fortlöpande under kursen blir användbarhet, SEO och navigationssystem föremål för undervisningen. Kursen beskriver även livscykelmetoder för webbutveckling.

Examinationsformer

Muntlig redovisning av ett projektarbete (1,5 hp)

Projektarbete (6 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, workshops, seminarier och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kan ej ingå i en examen samtigt som kurserna Internet & WWW (IK1053), Publicering på Internet (IK1061), Design och publicering av webbsidor (IK1070).

Summary in English

The course initially focuses on the markup language HTML with its elements, attributes and values. We explore the semantic meaning of the markup language and the importance of a properly sectioned and planned information architecture.

At an early stage we introduce the main project of the course. In that project the student will be required to create a moodboard of a new website and design a mockup of that website with Illustrator. At a later stage this mockup will be the guiding inspiration for a new website that the student creates with HTML and CSS.

The course continues with the markup language CSS with its id’s, classes and pseudo classes.

After an introduction to the basics of HTML and CSS, the student will learn how to apply media queries to make the website responsive.

User experience, SEO and navigation systems are ongoing components of the course.

The course also describes lifecycle methodology for web development.

Litteratur

Referenslitteratur