Kursplan

Kursplan: Bildbehandling 1

Kurskod: IK1089
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-10-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-10-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva grundläggande funktioner i programvara för bildbehandling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • utföra bildbehandling av produkt- och modellbilder i bildredigeringsprogramvara utifrån given uppdragsbeskrivning
 • strukturera sitt arbete utifrån given processmodell
 • efterlikna och utföra en bildbehandling utifrån en given bildreferens
 • motivera sitt val av bildbehandling utifrån aktuell uppdragsbeskrivning
 • utföra en undersökning vad gäller behovet av bildbehandling inom givet område

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • kritiskt granska annan persons bildbehandling utifrån aktuell uppdragsbeskrivning
 • förklara hur bildbehandlingen påverkar samhället och vilket ansvar bildbehandlaren respektive uppdragsgivaren har i samband med detta
 • motivera och diskutera val av bildbehandling utifrån olika etiska perspektiv

Innehåll

I kursen läggs stor vikt läggs vid att studenten kan beskriva hur följande angivna funktioner är uppbyggda:
Lager, Blandningslägen, Masker, Kanaler, Markeringsverktyg, Lagningspenseln, Oskarp mask, Kurvor, Selektiv färgförändring, Nyans/mättnad, Skugga/Högdagrar, Skugga/Efterbelys, Brus.

I samband med inlämningsuppgifterna betonas vikten av att förhålla sig till given uppdragsbeskrivning (där det framgår vilka krav som ställs på bildbehandlingen), vikten av att förhålla sig till givna tidsramar samt till den återkoppling som fås. Vid ett tillfälle ska studenten även självständigt och under övervakning utföra specifika bildbehandlingsuppdrag inom exakta tidsramar. I samband med övningar och föreläsningar lägger kursen stort fokus på att lagerstrukturen och arbetsflödet är väl anpassat till arbetslivet. Framför allt lyfter kursen fram ett effektivt och anpassningsbart upplägg av lagerstruktur, filstorlekar och backupfiler.

Kursen belyser särskilt vilka krav som retuschörer, art-directors, kunder och fotografer ställer på bilder och hur dessa kan anges i korrektur. I diskussioner och inlämningsuppgifter får studenterna även ge återkoppling på varandras bilder. Studenten får i samband med inlämningsuppgifter och redovisningar motivera hur de tolkat uppdragsbeskrivningen samt motivera varför de löst korrekturangivelser på ett visst sätt. Studenten får även motivera sitt val av retusch utifrån olika etiska perspektiv.

Under kursen tillgodogör sig studenten ett eget förhållningssätt till bildbehandlingens påverkan på samhället och vilket ansvar olika yrkesroller har för hur den används.

Kursen innehåller en enklare undersökning där studenten ska inhämta samt kritisk tolka och diskutera data vad gäller behovet av bildbehandling inom givet område.

Under övningar lär sig studenten att på ett strukturerat sätt närma sig utseendet av givna bildreferenser. Studenten förmåga att utföra detta testas under kursen.

Examinationsformer

 • Inlämningsuppgifter med redovisningar (5 hp)
 • Projekt och seminarium (1,5 hp)
 • Skriftlig tentamen (1 hp)

Arbetsformer

Övningar, föreläsningar, seminarium, gruppdiskussioner och projekt.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Projekt och seminarium (U, G)
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Fotografi: Teknik och bildkomposition 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter kursen Bildbehandling 7,5 hp, GT2035.

Antal examinationstillfällen är maximerat till fem. (Detta på grund av ämnesområdets snabba utveckling.

Summary in English

The course covers image post-processing from a practical and theoretical point of view, and focuses primarily on the functionality of the tools at hand, the principles, and the various roles, working processes and tools involved in post processing. The software used is Adobe Photoshop.

Tied with the assignments, the importance of working towards fulfilling the presented brief (containing the requirements for the image result) is highlighted, as is the importance of working within predetermined time frames and working in accordance with the given feedback. At one time during the course, the student will be required to autonomously solve specific image post-processing tasks within a limited time frame, while being supervised by an invigilator.

The aim of image post-processing in visual communication is discussed from different perspectives (e.g., its aim to help the viewer focus, or its aim to make the motif more beautiful or to distort it). In addition we discuss the importance and usage of retouch (photo manipulation or air brushing) over the last two hundred years, and we also discuss possible future trends. We also cover retouch from several ethical perspectives, including how it affects society and what responsibility professionals might have on how it is used.

The course also includes a simple research project (with a given research question) in which the student will gather, critically interpret and discuss data about people’s attitudes and/or tolerances towards photo manipulation.

Litteratur

Referenslitteratur