Kursplan

Kursplan: Forskningsmetodik

Kurskod: IK1090
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-11-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva hur vetenskapliga förhållningssätt påverkar en utredares/forskares metodmedvetenhet och metodval (1)
 • redogöra för vetenskapliga strategier och metoder (2)
 • redogöra för etiska aspekter inom utredning och forskning (3)
 • redogöra för innehållet i en aktuell vetenskaplig rapport (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • formulera bakgrund, problem, frågeställning och syfte för en vetenskaplig utredning (5)
 • söka bland olika informationskällor samt visa förmåga till kritisk granskning och värdering av information i samband med datainsamling (6)
 • argumentera för och välja forskningsstrategier och metoder i samband med utredning och forskning (7)
 • skriva välgrundade metodredogörelser i vetenskapliga rapporter (8)
 • inhämta rådata samt bearbeta, analysera och presentera denna på ett för sammanhanget lämpligt sätt (9)
 • muntligt och skriftligt presentera vetenskaplig information (10)
 • använda IT-stöd för insamling, bearbetning/analys och presentation (11).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • värdera val av vetenskapliga strategier och metoder i samband med utredning och forskning (12)
 • kritiskt granska en aktuell vetenskaplig rapport (13)

Innehåll

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier struktureras, genomförs, presenteras och värderas. Kursen introducerar de tre huvudbegreppen: vetenskapligt förhållningssätt (positivistiskt, interpretativt, kritiskt), forskningsstrategi och metod. De två begreppen kvalitativa och kvantitativa studier beskrivs. Genomgående i kursen tränas studenten i att utrycka sig med god akribi och följa föreskriven formalia, främst med den vetenskapliga rapporten som riktlinje.

Problemställning och introduktionsavsnitt

Kursen inleds med vad som karaktäriserar en giltig problemställning och studenten tränas i att formulera och kritiskt granska problemställningar bl.a. med avseende på precision och forskningsbarhet.
Studenten tränas även i att formulera introduktionsavsnitt i vilken problemställningen sätts i ett större sammanhang främst genom att påvisa tidigare studier inom angränsande områden. I samband med litteratursökning diskuteras också skillnaden mellan dels granskade och icke-granskade källor, dels primär- och sekundärkällor.

Metoder

Kursen behandlar olika typer av datainsamlingsmetoder som är tillämpliga för forskning, och i diskussioner värderas deras för- och nackdelar i det givna forskningssammanhanget (given problemställning och givna resurser med avseende på t.ex. tid, ekonomi och urvalsstorlek). Förutom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder berörs även urvalsmetoder, som obundet slumpmässigt urval och teoretiskt urval. Begrepp som teoretisk mättnad, begreppsram (teoretiskt ramverk), reliabilitet och validitet förklaras samt exemplifieras.
Studenten ska i skriftliga metodavsnitt beskriva den valda metodiken.

Resultatredovisning och analys
Kursen behandlar olika sätt att bearbeta, sammanfatta och redovisa data, t.ex. statistiska data sammanfattas genom läges- och spridningsmått eller i tabeller och grafer, medan kvalitativa intervjuer kan sammanfattas genom funna teman osv.

Diskussion och slutsats
Utifrån presenterade resultat tränas studenten att kommentera och diskutera resultaten genom att framhäva intressanta resultat, peka på trender, mönster eller avsaknad därav och relatera till tidigare studier och försöka förklara resultaten. Studenten tränas även i att dra giltiga slutsatser utifrån detta och reflektera kring resultatens giltighet och ge förslag på fortsatta studier.
I seminarieform redovisas och diskuteras de olika rapportavsnitt som studenten författat. Studenterna ger även skriftlig återkoppling på varandras texter.
I kursen läggs särskild fokus på att utveckla studentens förmåga att göra etiska överväganden i ett forskningssammanhang.

Examinationsformer

Skriftlig individuell analys av en vetenskaplig rapport (3 hp). Projektarbete inriktat på planering av ett vetenskapligt projekt, val av undersökningsdesign, samt skriftlig rapportering, opposition och muntligt försvar (3 hp). Deltagande på laborationer (1,5 hp).

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter genom föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Deltagande på laborationer, U-G.
För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs betyget VG på projektarbetet och på den skriftliga individuella analysen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • eller
 • Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Knowledge and understanding

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • describe how different scientific paradigms will influence the choice of research strategy. (1)
 • describe scientific strategies and methods (2)
 • describe ethical aspects of investigations and research (3)
 • present the content of a contemporary scientific report (4).

Competence and skills

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • present a well-grounded formulation of background, problem, research question, and purpose of a scientific study (5)
 • search among different information sources and demonstrate capacity for critical analysis and evaluation of information related to data collection (6)
 • argue for and select research strategies and methods in inquiry and research (7)
 • write up method descriptions in scientific reports (8)
 • collect, process, and analyse data, and present this in an adequate way (9)
 • present scientific information orally and in writing (10)
 • use IT support for data collection, data processing/analysis and presentation (11).

Judgement and approach

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • evaluate the choice of scientific approach and method in inquiry and research (12)
 • critically assess a contemporary scientific report (13).

Litteratur

Referenslitteratur