Kursplan

Kursplan: Systemförvaltning och test av IT-system

Kurskod: IK2014
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskap om och förståelse för systemförvaltning och test av IT-system. Studenten fördjupar sig i kvalitativ forskningsmetod.


Efter fullbordad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp och definitioner gällande systemförvaltning och olika systemförvaltningsmodeller
 • redogöra för begrepp och definitioner gällande test av IT-system
 • diskutera systemförvaltningsprocessen utifrån ett styrningsperspektiv


Färdighet och förmåga

 • identifiera, välja och tillämpa testmetod för test av IT-system
 • utföra kvalitativa fallstudier
 • genomföra utredning i form av projektarbete inom ramen för kursen
 • presentera och diskutera sitt eget projektarbete skriftligt och muntligt
 • utföra strukturerade litteraturstudier inom systemförvaltning och test av IT-system


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • argumentera och värdera tillämpningen av vald testmetod
 • kritisera resultat och vetenskapligt förhållningssätt i utredningar
 • värdera och reflektera över några vetenskapliga artiklar inom kursens område

Innehåll

Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder för organisation och styrning av systemförvaltningsarbete och test av IT-system. Kursen omfattar även kunskap om IT Service Management och IT-processer (problem, ändring, konfiguration, servicenivå, dokumentation och säkerhet). Kursen fokuserar på fallstudier och kvalitativa analyser i projektarbetet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom individuella skriftliga och muntliga seminarieuppgifter (2.5 hp, U,G eller VG), projektarbete som redovisas både skriftligt och muntligt (3.5 hp, U, G eller VG), skriftlig redovisning av laboration (1.5 hp, U eller G).

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter under föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla slutbetyget VG på hela kursen krävs betyget VG på både seminarieuppgifter och projektarbete. Desstuom krävs att seminarieuppgifterna och projektarbete lämnas in senast de fastställda datum som anges i studiehandledningen som delges studenten i samband med kursstart.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar kurs Systemförvaltning och test av IT-system, IK2013.

En studiehandledning publiceras i samband med kursstart.

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem (detta beror på ämnets snabba utveckling).

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter, laboration och projektrapport måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

Summary in English

Litteratur

 • Angelica Haverblad. IT Service management i praktiken. Studentlitteratur. ISBN 91-44-03549-7
 • Eriksson. Test och kvalitetssäkring av IT-system. Studentlitteratur.
 • Oates, B. J.. (2006) Researching information systems and computing. London : SAGE Publications. (341 s). ISBN 978-1-4129-0223-6

Referenslitteratur

 • Bergvall, M. & Welander, T. (1996) Affärsmässig systemförvaltning. Studentlitteratur. (20 s). ISBN 91-888-62-01-1
 • Svenska språknämnden. (2000) Svenska skrivregler. Liber. (216 s). ISBN 47-04974-X

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCT
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se