Kursplan

Kursplan: Enterprise Architecture (EA) och databasprogrammering

Kurskod: IK2015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-04-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om och färdigheter i arkitekturbaserad strukturering av verksamheter, informationssystem och tekniska lösningar. Kursens mål är vidare att studenten tillägnar sig färdigheter i att självständigt söka, samla och värdera innehållet i artiklar inom dessa områden.

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för begreppen arkitekturstrategi, systemstrukturering och Enterprise Architecture (EA).
 • Beskriva principer för en tjänsteorienterad-, komponentbaserad- och distribuerad arkitektur.
 • Beskriva relationer mellan olika arkitekturtyper inom Enterprise Architecture (EA): verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur och IT-arkitektur.
 • Visa förståelse för olika roller inom Enterprise Architecture (EA).

Färdighet och förmåga

 • Använda generell teori, metodik och teknik för process- och datamodellering.
 • Analysera en verksamhet och med utgångspunkten i analysen utforma en databasarkitektur som motsvarar en verksamhets behov, mål och krav.
 • Implementera olika databaslösningar för att uppnå optimal databasprestanda.
 • Muntligt och skriftligt presentera problem och lösningar inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Bedöma om olika databaslösningar är återanvändbara och optimerade utifrån kriterier för god databasutformning.
 • Utifrån relevanta artiklar diskutera, reflektera och argumentera för när en viss arkitekturtyp kan vara lämplig och för vilken verksamhetstyp.

Innehåll

I kursen fokuseras på hur man identifierar, stödjer, samordnar och utvecklar verksamhetsprocesser, informationsflöden och informationssystem, för att säkerställa att de svarar mot verksamhetens övergripande mål och vision, så att verksamheten snabbt kan anpassas mot förändringar i sin omgivning. I kursen belyses också krav på utvecklarens kunskaper om: verksamhetens utgångsläge, Enterprise Architecture (EA), datapasprogrammering och olika tekniska lösningar.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (4,5 hp), skriftlig redovisning av laborationer (1,5 hp, U-G) samt skriftliga inlämningar inför obligatoriska seminarier samt deltagande (1,5 hp, U-G).

Arbetsformer

Studenten förvärvar kunskaper och färdigheter under föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs betyget VG på den skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter kurs IK2010, IT-arkitektur och databasprogrammering

Summary in English

Litteratur

 • Laborationskompendium (35 s).
 • Aktuella artiklar och övrigt material som bestäms av kursansvarig i samband med aktuellt kurstillfälle, ca 150 sid..
 • I övrigt hänvisas till kursmaterial i form av hänvisningar till Internet under pågående kurs. (Moreover additional course literature from the Internet will be announced during the course.).

Referenslitteratur

 • Bass Len, Clements Paul, Kazman Rick. (2003) Software Architecture in Practice. 2 uppl. Addison Wesley. (528 s). ISBN 0-321-15495-9

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se