Kursplan

Kursplan: Examensarbete för kandidatexamen i Informatik

Kurskod: IK2017
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-04-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Examensarbetets övergripande mål är att studenten ska tillämpa och fördjupa tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter under utbildningen genom att genomföra en vetenskapligt grundad studie, under vilken studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper och färdigheter inom examensarbetets ämnesområde.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse gällande; forskningsstrategi, datainsamlings- och analysmetoder samt relevant forskning inom ämnetsområdet Informatik

Färdighet och förmåga

 • identifiera, formulera och argumentera för en problemställning för ett akademiskt arbete inom ämnetsområdet Informatik
 • planera och genomföra litteraturstudier kopplat till framtagen problemställning
 • planera och genomföra en vetenskapligt grundad studie, d.v.s välja genomförandestrategi, datainsamlings- och analysmetod, med utgångspunkt från en problemställning
 • redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport
 • anlägga olika perspektiv på det undersökta problemet och argumentera för den valda metoden, samt tillämpa ett etiskt förhållningssätt
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och diskutera sina resultat av studier relaterat till en problemställning
 • värdera och ge konstruktiv kritik på ett uppsatsarbete
 • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet och kunna ge exempel på metodologiska alternativ som möjligen skulle kunnat förbättrat genomförandet

Innehåll

I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt.

Vid handledningstillfällen och seminarier ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, metoder och olika datainsamlingstekniker. Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in och analysera relevant information.

Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.

Examinationsformer

Kursen examineras genom följande delar:
Ämnesval och projektide 0 hp
Projektbeskrivning 0 hp
Mittperiodsredovisning, genom muntlig och skriftlig presentation 0 hp
Slutredovisning och opposition på ett examensarbete 0 hp
skriftlig slutrapport 15 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning, obligatoriska seminarium och presentationer

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Ämnesval och projektide U-G
Projektbeskrivning U-G
Mittperiodsredovisning U-G
Slutredovisning och opposition U-G
Skriftlig examensrapport U-VG

För att erhålla VG som slutbetyg på kursen krävs att kriterierna, enligt bedömningskriterier som utdelas, för VG uppfylls samt att uppsatta tidsramar följs.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 120 hp varav minst 75 hp i informatik i vilket kurserna Forskningsmetodik i informatik 7,5 hp och Informationssystemteorier 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper. Av de 75 hp i Informatik skall minst 15 hp ligga på grundnivå 2.

Övrigt

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Student som ej godkänts vid slutseminariet, får tid angiven för komplatteringar. Om kompletteringarna redovisats och student ändå inte blivit godkänd, erhålls ytterligare en slutlig tidsrymd varefter studenten endast kan få betyg G på kursen.

Om examensarbetet genomförs av två studenter skall dessa kunna redogöra för fördelningen av arbetsinsatsen.

Motsvarar kursen IK2009, Examensarbete för kandidatexamen i Informatik.

Summary in English

Litteratur

 • Oates, B. J.. (2006) Researching information systems and computing. London : SAGE Publications. (341 s). ISBN 978-1-4129-0223-6
 • Ytterligare litteratur, som gäller metoder och fördjupad ämneskompetens, tillkommer under kursens gång i samråd med handledare..

Referenslitteratur

 • Björklund Maria & Paulsson Ulf. (2003) Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund. (138 s). ISBN 91-44-04125-X
 • Svenning, Conny. (2003) Metodboken : samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : klassiska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. 5 uppl. Eslöv : Lorentz. (311 s). ISBN 91-974891-0-7
 • Wredersheim-Paul, Finn. (2001) Att utreda, forska och rapportera. Liber ekonomi. (246 s). ISBN 91-47-06385-8