Kursplan

Kursplan: Distribuerad databehandling och problemlösning med Java

Kurskod: IK2018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Datateknik1
Informatik2
Mikrodataanalys3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
3G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering avsedda för datainsamling i en heterogen datoriserad omgivning, omfattande servrar respektive mobila/inbäddade sensorenheter. Den studerande ska i detta sammanhang kunna analysera insamlad datamängd med kvantitativ metod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för hur mjukvarukomponenter i servrar är uppbyggda och hur de fungerar i en applikations-/webbserver
 • beskriva begrepp kopplade till intelligenta system inbegripet; intelligens, kunskap, lärande, beslutsfattande, agent, samordning, förhandling, multiagentsystem, mobila system, ubiquitous/pervasive system, sensor resp. kommunikation

Färdighet och förmåga

 • tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som grund för kvantitativa undersökningar och experimentella studier
 • designa, genomföra och presentera kvantitativa studier
 • utföra strukturerade litteraturstudier inom ett givet område och använda databaser för att hitta litteratur
 • implementera mjukvaruagenter
 • implementera webbapplikationer fördelade i flerlagerlösningar resp. webbtjänster som samverkar med mobila applikationer och inbäddade system
 • utföra enhetstestning sk unit tests under programutvecklingscykeln med hjälp av ramverk för testning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • motivera problemlösning genom att referera till lämpliga vetenskapliga texter om kvantitativ forskningsmetod som understödjer tillvägagångssättet
 • utvärdera resultat av inhämtat data (via utvecklat system) och föreslå förbättringar

Innehåll

I kursen behandlas integrerad objektorienterad programutveckling med Enterprise Java (Java EE), Android och Embedded Java. I detta sammanhang behandlas IoT (Internet-of-Things, nätverk av fysiska enheter innehållande inbäddad teknik för att kommunicera och känna eller interagera med sina interna tillstånd eller deras omvärld.), M2M (Machine-to-Machine) kommunikation för automatiserad dataöverföring och mätning mellan elektroniska anordningar, webb- och applikationsservrar, mjukvaruagenter samt enterprise- och distribuerade system som realiseras i kursens praktiska programutvecklingsmoment.

Kursen fokuserar på kvantitativa metoder som används under problemslösningsprocessen inkluderande datainsamling.

Gällande serverprogrammeringen behandlas särskilt ramverket Java Server Faces (JSF 2), Servlets och Java beans vid utveckling av webbapplikationer. Webbapplikationer utvecklas som flerlagerlösningar t ex presentations-, affärslogik-, dataintegrations- och databaslager.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig salstentamen (1 hp, betygsskala U, 3, 4, 5) och
duggor (1 hp, betygsskala U, 3, 4, 5) respektive redovisning av laborationer (2,5 hp, betygsskala U - G). Vidare sker examination genom redovisning av inlämningsuppgifter (3 hp, betygsskala U, 3, 4, 5).

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är föreläsningar, laborationer, självstudier, redovisning och presentation av inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetygets nivå fastställs genom en sammanvägning av inlämningsuppgifter, laborationer, tentamen och duggor.
För att kunna erhålla de högre betygen 4 eller 5 som slutbetyg, så krävs att laborationer respektive inlämningsuppgifter lämnas in senast de slutdatum som anges i studiehandledningen som delges studenten i samband med kursstart.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Datahantering och problemlösning, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Statistik, 7,5 högskolepoäng

Övrigt

Antal examinationstillfällen är maximerat till fem. (Detta på grund av ämnesområdets snabba utveckling)
En studiehandledning publiceras i samband med kursstart.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser: Enterprise Java - Utveckling av webbapplikationer, IK2011

Kursen ersätter IK2011

Summary in English

The overall learning outcomes are that students should acquire in-depth knowledge of object-oriented programming for a heterogeneous computer environment, including programming of servers and mobile and embedded devices. The purpose of the developed heterogeneous systems is that they by maiking use of sensors acquire data from its environment. This acquired dataset is then analyzed using quantitative methods. To support this, quantitative research methods are also in the scope of the learning outcomes.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Datahantering och problemlösning, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Statistik, 7,5 högskolepoäng

Ansök

Ansök på Antagning.se