Kursplan

Kursplan: Design av mobila system

Kurskod: IK2019
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Informatik (IKA)
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-10-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • använda lämpliga klasser ur ett ramverk för mobilutveckling i syfte att skapa mobilapplikationer.
 • redogöra för forskningsstrategin “Design and creation“.

Färdighet och förmåga.

 • analysera, designa och implementera en logiskt flerskiktad mobilapplikation.
 • genomföra ett vetenskapligt mindre arbete, inom kursens område, med hjälp av forskningsstrategi “Design and creation“.
 • genomföra strukturerade litteratursökningar i artikeldatabas inom kursens område.
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.

 • analysera, värdera och reflektera över de vetenskapliga artiklar inom kursens område som studenten fann i de strukturerade littertursökningarna.
 • reflektera över hur mobilaapplikationers utveckling och användning påverkar människan, verksamheter och samhälle på olika sätt.

Innehåll

Kursen behandlar mobila ramverk, API (Application programming interface) och utvecklingsverktyg som används för att utveckla mobila applikationer. I utvecklingen ingår att kunna använda grafiska komponenter, lagra data och komma åt den mobila enhetens olika hårdvaru- och mjukvaruresurser som kamera, gps, kommunikations möjligheter med servrar över http protokollet och kartor. Olika mobila arkitekturer och designmönster används när en mobilapplikation utvecklas.

Strukturerade litteratursökningar i artikeldatabas genomförs. Ett vetenskapligt mindre arbete inom kursens område görs med hjälp av forskningsstrategin “Design and creation“. Vetenskapliga artiklar analyseras för att se deras uppbyggnader, samt bakgrund, syfte, frågeställningar, teori, forskningsstrategi, datainsamlings- och dataanalys metod.

Examinationsformer

Kursen examineras genom
Laborationer 3,0 hp (U - G)
Rapport 1,5 hp (U - G)
Seminarier 1,5 hp (U - G)
Projektarbete 1,5 hp (U - G)

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Design av webbapplikationer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Introduktion till GIS, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Programutveckling och datahantering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter kursen IK2016 Design av mobila system.
Max fem examinationstillfällen.
För alla examinationsuppgifter gäller att de måste vara genomförda inom tider som anges av lärare och examinator.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCS
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Design av webbapplikationer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Introduktion till GIS, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Programutveckling och datahantering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se