Kursplan

Kursplan: Italienska texter: 1900-talets litteratur

Kurskod: IT1009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2016-07-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • läsa, förstå, redogöra och diskutera innehållet i ett urval betydande italienska skönlitterära verk
  • översätta och kommentera valda delar av texterna till svenska
  • reflektera över texterna och relatera dem till varandra utifrån deras innehåll och språk
  • känna till författarnas biografi och mest kända verk
  • vara förtrogen med 1900-talets italienska skönlitteratur och dess mest betydande författare och strömningar
  • använda elementära litterära begrepp.

Innehåll

Kursen innehåller en orientering i den moderna italienska litteraturens betydande verk, författare och litterära strömningar, i vilken den studerande utvecklar en förmåga att förstå och arbeta med italiensk skönlitteratur från 1900-talet.

Examinationsformer

Fortlöpande examinering genom aktivt deltagande under lektioner. Muntliga och skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

Undervisningen, som sker på italienska, bedrivs både i föreläsnings- och seminarieform, där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Behörighetskravet på Aktuellt språk, Steg 3, kan ersättas av godkänd kurs i Italienska för Nybörjare IV, 7,5 hp, vid Högskolan Dalarna.

Övrigt

Tidigare nivå A.

Reviderad
2010-03-12 (ändring i behörighetsnamn)
2010-03-23 (ändring i namn på behörighetsgivande kurs)
2016-07-01 (litteraturlistan urlyft)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur