Kursplan

Kursplan: Italienska: Nybörjarkurs II

Kurskod: IT1018
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-03-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-03-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-03-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att lyssna, tala, läsa och skriva om vardagliga ämnen i en rad situationer som man regelbundet stöter på i arbete, studier, fritid, osv.
  • visa kunskap om grundläggande delar av den italienska grammatiken och ha förmåga att tillämpa dem
  • i tal och skrift kommunicera på italienska om vardagliga ämnen genom att använda en basvokabulär bestående av de mest frekventa orden
  • diskutera innehållet i medellånga texter med allmänt, lätt litterärt och faktainnehåll samt engagera sig i utvärderande tänkande
  • visa förståelse för huvudinnehållet i autentisk talad italienska i bekanta situationer
  • skriva sammanhängande texter om sig själv eller om bekanta ämnen som även berör upplevelser och intryck
  • hantera främmande eller oväntade språksituationer med hjälp av en rad strategier: be om repetition eller förtydligande, lyssna eller leta efter nyckelord, använda tidigare kunskap och sammanhang eller andra ledtrådar för att tolka innebörden av texter eller samtal
  • muntligt och skriftligt argumentera och förklara sina synpunkter och åsikter i en aktuell fråga
  • visa grundläggande kunskaper i italienska samhällsförhållanden, kultur och litteratur.

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet samt text A,  7,5 högskolepoäng

2.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet samt text B,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen förutsätter intensiva studier och omfattar två delkurser med likartat innehåll, men med stegrad språklig nivå. I kursen ingår uttal, hörförståelse, muntlig och skriftlig interaktion, grammatik och textläsning samt översättning. Dessa moment integreras i hög grad med varandra. Vidare ingår en introduktion till den italienska kulturen och samhällslivet.

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet samt text A,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av den italienska grammatiken med tillämpnings- och enklare skrivövningar, olika hör- och uttalsövningar liksom arbete med ordförråd och kommunikationsträning även i samband med textläsning. I delkursen ingår även en introduktion till textstudier med läsning av en tillrättalagd berättelse/roman och enkla texter om Italiens kultur och samhällsliv. Delkursen har ett avslutande skriftligt prov.

2.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet samt text B,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en fortsatt systematisk genomgång av den italienska grammatiken med tillämpnings- och skrivövningar, övningar i att förstå äkta talad italienska, uttals- och kommunikationsträning och arbete med ordförråd. Den ger även en fortsatt orientering om Italiens kultur och samhällsliv genom läsning av en lättläst roman samt varierande lätta faktatexter. Delkursen har ett avslutande skriftligt prov.

Examinationsformer

Examinationen sker genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning samt med ett avslutande skriftligt prov för varje delkurs.

Arbetsformer

Undervisning och lärandeaktiviteter är nätbaserade och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.

All undervisning är obligatorisk och sker i hel- eller halvgruppseminarier där studerande förväntas delta aktivt. De enskilda och/eller gemensamma skriftliga och muntliga hemuppgifterna är ett viktigt moment i kursen och därför är även de obligatoriska.

Undervisningsspråk är engelska/svenska och italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Italienska steg 2 från svenskt gymnasium eller kursen Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen är en fortsättning på Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet samt Italienska steg 2 från svenskt gymnasium eller kursen Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:14

Ansök

Ansök på Antagning.se