Kursplan

Kursplan: Italienska: Nybörjarkurs I

Kurskod: IT1020
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-14.
Reviderad:
Reviderad 2015-02-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kommunicera muntligt i välkända och vardagliga situationer samt utveckla kommunikativa strategier för att möta oväntade och/eller okända språksituationer
  • tillämpa grundläggande fonetiska begrepp och demonstrera sin förståelse för dessa genom för italienska korrekt uttal och intonation
  • redogöra för innehållet i korta skriftliga texter, som handlar om vardagliga situationer
  • skriva korta sammanhängande texter, såsom meddelanden och personliga brev, och utföra enkla skriftliga sammanfattningar och översättningar av texter med vardagligt innehåll
  • diskutera systematiska likheter och skillnader mellan det svenska/engelska och det italienska språket gällande uttal, grammatik och lexikon
  • visa förståelse för grundläggande grammatiska begrepp och idiomatiska uttryck i tal och skrift samt tillämpa dessa i enkla språkliga analyser
  • redogöra för hur man använder informationsteknologi som kunskapskälla och resurs för språkinlärning samt kritiskt värdera de inhämtade kunskaperna
  • redogöra för grundläggande kunskaper om Italiens kulturella, politiska och sociala förhållanden samt om italienska språkets utveckling
  • utvärdera sin egen språkutveckling genom att reflektera över svårigheter man möter samt lösningar på dessa

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet A,  7,5 högskolepoäng

2.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet B,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i italienska både muntligt och skriftligt.
Kursen omfattar två delkurser med likartat innehåll, men med stegrad språklig nivå, och förutsätter intensiva studier.

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet A,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en genomgång av den italienska grammatikens grunder samt olika skriftliga tillämpningsövningar i italiensk grammatik. Utöver detta identifieras systematiskt likheter och skillnader mellan det svenska/engelska och det italienska språket gällande uttal, grammatik och lexikon. I delkursen ingår även övningar i fri skrivning, samtalsövningar samt uttals och intonationsövningar. Studenten tränar att utveckla läs- och hörförståelsestrategier för att förstå budskapet i enkla muntliga och skriftliga texter. I delkursen övar studenten medvetenheten om olika språkinlärningsstrategier samt tillämpningen av dessa i inlärningen. Dessutom övar studenten att föra en fortlöpande reflektion över svårigheter denne möter under inlärningen av det italienska språket, samt att hitta lösningar på dessa. I slutet av delkursen summeras detta i en självvärdering.

2.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet B,  7,5 högskolepoäng

Delkurs 2 bygger på kunskaper från Delkurs 1.
Delkursen omfattar övningar i att förstå varierande italienska skriftliga och muntliga texter där man systematiskt analyserar likheter och skillnader mellan det svenska/engelska och det italienska språket gällande uttal, grammatik och lexikon. Den omfattar skriftliga övningar, även i form av sammanfattningar och översättningar, samt författande av individuella fria texter, för att befästa de grammatiska kunskaperna. Delkursen innehåller även olika slags hör- och uttalsövningar samt övningar i att delta i flerpersonssamtal i olika vardagssituationer.
Utöver detta ger delkursen kunskaper om Italiens kulturella, politiska och sociala förhållanden samt om italienska språkets utvekling. I samband med detta övar studenten att kritiskt hantera informationsteknologi som resurs och kunskapskälla för språkinlärning samt att självständigt producera muntliga presentationer med hjälp av digitalteknik. Presentationer bygger på studentens egenproducerade material, som sökts, sovrats, kritiskt värderats och sammanställts. Även i denna delkurs övar studenten att föra en fortlöpande reflektion och öka sin medvetenhet över svårigheter denne möter under inlärningen av det italienska språket, samt att hitta lösningar på dessa. I slutet av delkursen summeras detta i en självvärdering.

Examinationsformer

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt med ett avslutande skriftligt och muntligt prov för varje delkurs.

Arbetsformer

Undervisning och lärandeaktiviteter är nätbaserade och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.

All undervisning är obligatorisk och sker i föreläsnings- samt seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. De skriftliga och muntliga hemuppgifterna är ett viktigt moment i kursen och är därför också obligatoriska.
Undervisningsspråk är engelska/svenska och italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänt på alla fyra delkurserna.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Moment 1: Muntlig språkfärdighet A - 4 hp
Delkurs 1: Moment 2: Skriftlig språkfärdighet A - 3,5 hp
Delkurs 2: Moment 1: Muntlig språkfärdighet B - 3,5 hp
Delkurs 2: Moment 2: Skriftlig språkfärdighet B - 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Godkänt resultat ger behörighet att läsa Italienska: Nybörjarkurs II på Högskolan Dalarna.

Ersätter IT1017.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UP9
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:14

Ansök

Ansök på Antagning.se