Kursplan

Kursplan: Italienska: Kultur och samhälle

Kurskod: IT1021
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • känna till och redogöra på vårdad italienska för huvuddragen i landets geografi, historia, språkförhållanden samt olika konstarter
  • beskriva och kommentera aktuella italienska samhällsförhållanden.

Innehåll

Kursen omfattar en bred översikt över italiensk geografi, modern historia och samhällsliv där tonvikten läggs främst vid det senaste århundradet genom läsning av valda sakprosatexter, skönlitterära texter samt tidningsartiklar.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen, som sker på italienska, bedrivs både i föreläsnings- och seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Den studerande skall dessutom självständigt titta på anvisad film och tv-program, samt lyssna på CD och annat ljudmaterial.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2 och 3.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier - 2 hp
Moment 2: Inlämningsuppgifter - 2 hp
Moment 3: Avslutande skriftligt prov - 3,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på Engelska B för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter IT1006.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur