Kursplan

Kursplan: Italienska: Muntlig språkfärdighet II

Kurskod: IT1023
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens syfte är att vidareutveckla färdigheter att kommunicera muntligt på italienska.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tala italienska ledigt och i stort sett felfritt (med avseende på uttal, grammatik och vokabulär)
  • föra samtal och göra längre framställningar som berör aktuella politiska, sociala och kulturella förhållande i Italien och Sverige
  • uppfatta och förstå olika varianter av talad italienska i kommunikation.

Innehåll

Kursen består av läsning och diskussion av valda texter med varierande innehåll. Dessutom ingår självständiga studier av italienska tv-serier, filmer och tv-nyheter, som sedan skall redovisas muntligt.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs på italienska och ges i seminarieform samt genom individuella samtal med varje enskild student.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga moment.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier - 4,5 hp
Moment 2: Inlämningsuppgifter - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Italienska: Muntlig språkfärdighet I, Italienska: Skriftlig språkfärdighet I. Italienska texter I eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter IT1002.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Italienska: Muntlig språkfärdighet I, Italienska: Skriftlig språkfärdighet I. Italienska texter I eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se