Kursplan

Kursplan: Italienska förr och nu

Kurskod: IT1026
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för det italienska språkets historiska utveckling från latinet till våra dagar
  • visa förmåga att läsa och förstå kommenterade italienska texter från olika perioder
  • placera texter i deras historiska och litterära sammanhang genom analys av deras språkliga särdrag.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av italienska språkets historia och läsning av valda texter från olika tidsepoker.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs på italienska och ges i seminarieform samt genom individuella samtal med varje enskild student.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier och inlämningsuppgifter - 3 hp
Moment 2: Avslutande skriftligt prov - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Godkända kurser i: Italienska Muntlig språkfärdighet I, Italienska: Skriftlig språkfärdighet I, Italienska: kultur och samhälle eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter IT1016.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur