Kursplan

Kursplan: Italienska A: Italiensk affärskommunikation och -kultur

Kurskod: IT1029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2017-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande språkkunskaper (både muntliga och skriftliga), som behövs för att kommunicera effektivt på italienska i affärsrelaterade situationer
  • visa grundläggande kännedom om olika språkliga variationer och icke verbala kommunikationssignaler i formella och informella arbetsrelaterade situationer
  • skriva en CV och strukturera en muntlig formell presentation av sig själv
  • skriva korta affärsrelaterade texter på italienska med ett adekvat ordförråd och använda god etikett för professionell kommunikation, i såväl traditionell som elektronisk form
  • visa grundläggande interkulturell kompetens avseende seder och bruk i det italienska affärslivet
  • redogöra för de kulturella, historiska och geografiska aspekterna av konceptet “Made in Italy“ (mat, mode, design, turism m.m.).

Innehåll

Kursen är en introduktion till de språkliga och kulturella aspekter som kännetecknar det italienska affärslivet. Stor vikt läggs på den interkulturella förståelsen inom affärskommunikation samt på kännedom om de branscher som är representativa för konceptet “Made in Italy“ (mode, mat, turism, design m.m.). I kursen kommer studenterna att utveckla såväl sina kulturella som sina språkliga färdigheter.

Examinationsformer

Fortlöpande examinering sker genom bedömning av studenternas aktiva deltagande under seminarier, skriftliga och muntliga redovisningar samt genom ett avslutande skriftligt prov.

Arbetsformer

All undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där den studerande förväntas delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Kursen innehåller även tillämpningsövningar av olika slag. All undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2 och 3.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier - 2 hp
Moment 2: Skriftliga och muntliga redovisningar - 2 hp
Moment 3: Avslutande skriftligt prov - 3,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl italienska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Undervisning och lärandeaktiviteter är nätbaserade och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VE4
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Kväll
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 (inkl italienska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se