Kursplan

Kursplan: Uppsats i italienska

Kurskod: IT2007
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Italienska (ITA)
Ämnesgrupp: Italienska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-08-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
· visa kunskap och förståelse inom det valda huvudområdet för uppsatsskrivandet, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
· visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera en frågeställning
· visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
· visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
· visa färdigheter som fordras för att självständigt arbeta och genomföra arbetet
· visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Den studerande väljer den inriktning han/hon vill fördjupa sig i inom ett av områdena: italiensk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller kultur. Kursen innehåller planering, genomförande samt skriftlig redovisning i form av en uppsats. Kursen innefattar även fördjupade studier i forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Examinationsformer

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarier, inlämning av de olika stegen i en uppsats inom angivna tidsramar samt muntlig redovisning och ventilering av en annan studerandes uppsats under seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen, som är webbaserad och sker helt på distans, ges i form av föreläsningar och seminarier samt genom individuell handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Italienska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5hp; Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur, 7,5hp samt Italiensk språkhistoria, 7,5hp på grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper,

Övrigt

Ersätter IT2002.

Summary in English

Litteratur

  • Dardano, M, Trifone, P. (1997) La nuova grammatica della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.
  • Devoto, G, Oli, G. C. Devoto-Oli, Vocabolario della lingua italiana. Firenze: Le Monnier.
    Alternativt:
    • Zingarelli, N. Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.
  • Eco, U. (2001) Come si fa una tesi di laurea. Milano: Bombiani. (256 s). ISSN 452-46310

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UPM
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v22, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Italienska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]Italienska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5hp; Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur, 7,5hp samt Italiensk språkhistoria, 7,5hp på grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper,

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se